Dla Inwestora

Po inwestycji

Spójrz, co możesz zrobić po inwestycji na platformie.

Hero image

Co możesz zrobić ze swoimi inwestycjami?

Inwestycje w spółki na etapie startupu, scaleupu lub IPO mają charakter długoterminowy. Inwestorzy często zdecydowani są na utrzymanie nabytych akcji przez okres kilku miesięcy, a nawet lat, oczekując dogodnego momentu na ewentualne zyski.

Możliwym momentem zbycia akcji może być ich publiczne wprowadzenie na rynek poprzez debiut na NewConnect, Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Nasdaq Baltic w Tallinie lub za pośrednictwem wejścia do akcjonariatu Inwestora Strategicznego, który może przeprowadzić skup akcji. W ramach polityki MyInvests, spółki prowadzące emisje na platformie MyInvests zobowiązane są do rozpoczęcia procesu debiutu na NewConnect w ciągu 2 lat od zakończenia emisji. Dodatkowo, platforma MyInvests planuje wprowadzenie narzędzia do obrotu wtórnego, które umożliwi użytkownikom systemu ogłaszanie swojej gotowości do sprzedaży papierów wartościowych.

W przypadku obligacji, obligatariusz ma prawo do otrzymywania okresowych wypłat oraz zwrotu całego kapitału po zakończeniu okresu obowiązywania obligacji.

W jaki sposób mogę spieniężyć posiadane papiery wartościowe?

Debiut na giełdzie

Sprzedaj akcje lub obligacje na estońskim rynku publicznym Nasdq Baltic lub polskich rynkach NewConnect dla akcji i Catalyst dla obligacji.

Obrót wtórny

Sprzedaż akcji lub obligacji inwestorom zarejestrowanym na platformie.

Handel papierami wartościowymi

Sprzedaż akcji lub obligacji zainteresowanemu podmiotowi prywatnemu lub publicznemu na podstawie prostej umowy.

Upłynięcie terminu spłaty obligacji

Premia w postaci okresowo wypłacanych odsetek oraz spłata nominalnej wartości obligacji.

Debiut na giełdzie

W sytuacji, gdy akcje lub obligacje zostaną dopuszczone do obrotu publicznego w ramach polskiego rynku akcji NewConnect, obligacji Catalyst lub estońskiej giełdy Nasdaq Baltic, inwestorzy otrzymują możliwość sprzedania papierów wartościowych na rynku giełdowym. Cena akcji lub obligacji ustalana jest w wyniku transakcji między kupującymi, a sprzedającymi na podstawie podaży i popytu. Kursy mogą się zmieniać w czasie, odzwierciedlając zmieniające się warunki rynkowe oraz oczekiwania inwestorów co do przyszłej wartości spółki.

Obrót wtórny

Na platformie MyInvests, zostanie uruchomiony wewnętrzny wtórny rynek obrotu, w postaci Tablicy Ogłoszeń. Użytkownik systemu posiadający Konto Inwestora będzie miał możliwość ogłoszenia chęci zbycia swoich papierów wartościowych po zadeklarowanej cenie innemu inwestorowi zarejestrowanemu na platformie MyInvests.

Handel papierami wartościowymi

Każdy akcjonariusz lub obligatariusz może w dowolnym momencie sprzedać swoje papiery wartościowe po zadeklarowanej cenie zainteresowanej osobie na podstawie prostej umowy. Ta forma sprzedaży wymaga jednak każdorazowo samodzielnego znalezienia nabywcy.

Upłynięcie terminu spłaty obligacji

W przypadku inwestycji w obligacje inwestor otrzymuje okresowo wypłacaną premię w postaci odsetek, która stanowi wynagrodzenie za pożyczenie swoich środków finansowych emitentowi obligacji. Odsetki są najczęściej wypłacane w okresowych ratach, na przykład co sześć miesięcy lub rok. Wysokość odsetek jest określana na podstawie nominalnej wartości obligacji i ustalonej stopy procentowej. Po drugie, obligatariusz ma prawo, a emitent obowiązek spłacić obligatariuszowi nominalną wartość obligacji.

Co się dzieje z Twoimi papierami wartościowymi po dokonaniu inwestycji?

W momencie dokonania inwestycji, czyli potwierdzenia formularza zapisu, Inwestor dostaje potwierdzenie i kopię zapisu na adres email, a także informacja o jego inwestycji zapisuje się w historii inwestycji w Koncie Inwestora.Nabyte przez inwestora papiery wartościowe są zdematerializowane poprzez zapisanie ich we właściwym rejestrze. W przypadku akcji nienotowanych jest to właściwy rejestr wybrany przez Emitenta. Z kolei akcje i obligacje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie są zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych . W przypadku akcji i obligacji w Estonii rolę tę pełni Nasdaq CSD .

W przypadku inwestycji w obligacje inwestor otrzymuje okresowo wypłacaną premię w postaci odsetek, która stanowi wynagrodzenie za pożyczenie swoich środków finansowych emitentowi obligacji. Odsetki są najczęściej wypłacane w okresowych ratach, na przykład co sześć miesięcy lub rok. Wysokość odsetek jest określana na podstawie nominalnej wartości obligacji i ustalonej stopy procentowej. Po drugie, obligatariusz ma prawo, a emitent obowiązek spłacić obligatariuszowi nominalną wartość obligacji.

Zabezpieczenia w imieniu właścicieli Obligacji są przechowywane przez Administratora Zabezpieczeń.

W przypadku akcji środki finansowe są przechowywane na rachunku MyInvests prowadzonym przez TPAY do czasu zarejestrowania wszystkich akcji we właściwym rejestrze. W przypadku Estonii rejestr jest prowadzony przez Nasdaq CSD natomiast w Polsce przez wybraną przez Emitenta firmę inwestycyjną. Dodatkowo podwyższenie akcji musi być zarejestrowane przez właściwy rejestr przedsiębiorców dla siedziby spółki. Środki dla emitenta są przekazywane dopiero po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału a w razie nie dokonania zarejestrowania we właściwym terminie, są niezwłocznie zwracane inwestorom bez żadnych kosztów czy prowizji.

Zabezpieczenia w imieniu właścicieli Obligacji są przechowywane przez Administratora Zabezpieczeń.

Administrator Zabezpieczeń jest to podmiot który czuwa nad interesem inwestorów będących obligatariuszami (właścicielami obligacji), który działa w imieniu własnym, ale na rzecz każdoczesnego posiadacza obligacji. Na rzecz administratora zabezpieczeń działającego na rzecz obligatariuszy ustanawiane są zabezpieczenia, np. hipoteka lub zastaw, wówczas administrator pełni rolę administratora hipoteki lub zastawu. To Administrator Zabezpieczeń jest wpisywany zawsze w rejestrze hipotek albo rejestrze zastawu jako podmiot uprawniony z hipoteki lub zastawu i działający w imieniu Obligatariuszy. Administrator Zabezpieczeń jest zarówno uprawniony i zobowiązany do działania w najlepiej pojętym interesie inwestorów, aby w przypadku ewentualnego procesu egzekucji wynikającego z naruszenia przez emitenta warunków emisji obligacji odzyskać zainwestowane przez obligatariuszy środki. Administrator nie jest właścicielem zabezpieczenia ale działa jako pełnomocnik obligatariuszy w zakresie zabezpieczeń i emitenta egzekucji z tych zabezpieczeń. Zgodnie z wymogami Finantsinspektsioon dla wszystkich emisji obligacji na platformie MyInvests, rolę Administratora Zabezpieczeń pełni spółka MyInvests Advisors Sp. z o.o. będącą w całości własnością spółki MyInvests Europe OU.

* Wybierz projekty inwestycyjne, którymi jesteś zainteresowany

* pole obowiązkowe

Dołącz do newslettera inwestycyjnego

Na Twoją skrzynkę e-mail trafią wyłącznie wartościowe treści — informacje odnośnie naszej platformy, bieżących projektów inwestycyjnych, jak również masa materiałów edukacyjnych i analiz rynkowych.