Ostrzeżenie o ryzyku

Pamiętaj że inwestując swoje pieniądze możesz utracić cześć lub całość swoich środków a nikt nie gwarantuje Ci osiągniecia zysku.

Na inwestycjach można zarówno zarobić jak i stracić powierzone środki.

Ryzyko inwestycji jest definiowane jako niepewność występująca przy określaniu stopy zwrotu z planowanej inwestycji. Mamy z nim do czynienia, gdy zrealizowana stopa dochodu z inwestycji różni się od stopy zwrotu oczekiwanej przez danego inwestora. Jedne inwestycje cechują się wyższym poziomem ryzyka, inne niższym, nigdy jednak nie należy traktować poziomu proponowanego oprocentowania lub predykcji finansowej Projektodawcy jako określenia poziomu bezpieczeństwa inwestycji.

Przed rozpoczęciem inwestycji powinieneś zapoznać się i przemyśleć dokładnie między innymi następujące ryzyka:

1. Ryzyko rynkowe (systemowe)

Zabezpieczenie przed ryzykiem rynkowym jest praktycznie niemożliwe. Podejmując decyzję o uczestniczeniu w działaniu na rynku kapitałowym musisz zaakceptować istnienie ryzyka rynkowego. Najbardziej spektakularnym objawem ryzyka rynkowego są kryzysy na rynkach kapitałowych, w trakcie których następuje drastyczna przecena wszelkich walorów bez względu na rodzaj i klasę aktywów.

Ostatnim dobitnym przykładem jest kryzys wywołany pandemią wirusa SARS COV2, który doprowadził do przeceny zarówno na rynkach akcji, obligacji oraz surowcowych a następnie do zwiększonej inflacji.

2. Ryzyko niesystematyczne

Ryzyko niesystematyczne (inaczej określane jako specyficzne) jest to ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty finansowe konkretnej spółki. Gdy kupujesz akcje lub obligacje danej spółki, Twoja inwestycja w pewnym sensie zależy od powodzenia operacyjnego spółki. Jeśli kupiłeś akcje, a spółka realizuje prognozy i założenia rozwojowe – powinieneś zyskać na zakupie tych walorów. Kiedy natomiast spółka przechodzi spowolnienie rozwoju lub wręcz kryzys, musisz być przygotowany na prawdopodobną stratę części lub nawet całości swojej początkowej inwestycji. Wiele czynników wpływa na wyniki finansów spółki i trzeba zaakceptować fakt, że każdy z nich może mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na Twoją inwestycję.

3. Ryzyko utrata kapitału przez inwestora

Projektodawcy mogą nie być w stanie sprostać koniunkturze rynkowej i mogą upaść lub zanotować istotną stratę. Podejmując decyzję o inwestycji istnieje znaczne prawdopodobieństwo utraty części zainwestowanych środków, nawet jeżeli istnieje również szansa uzyskania ponadprzeciętnego zwrotu z zainwestowanego kapitału. Wskazane zatem jest aby nie inwestować więcej kapitału niż możesz zaakceptować jako bezpowrotną stratę, która nie zmniejszy twojego aktualnego poziomu życia.

4. Ryzyko braku płynności papierów wartościowych

Znaczna większość inwestycji dokonywanych za pomocą Platformy będzie charakteryzowała się niską lub nawet bardzo niską płynnością. Potencjalny inwestor nie będzie miał możliwości sprzedaży posiadanych instrumentów finansowych (akcji lub obligacji) do momentu notowania firmy na rynku publicznym lub sprzedaży do inwestora branżowego lub finansowego.

Nawet w przypadku realizacji pozytywnego scenariusza rozwoju spółki płynność danego instrumentu finansowego może być znacznie ograniczona w związku z brakiem strony popytowej.

5. Ryzyko stopy procentowej obligacji

Zmiany w wysokości stóp procentowych mają bezpośredni wpływ na wartość inwestycji szczególnie w przypadku obligacji. Jeśli stopa procentowa rośnie, zazwyczaj cena obligacji powinna spadać. Wpływ zmian zależy głównie od terminu zapadalności danych obligacji. Najbardziej widoczny wpływ stóp procentowych mamy w przypadku obligacji kilkuletnich, gdzie dłuższy termin często prowadzi do większych spadków lub wzrostów wartości.

Zmiana stóp procentowych może mieć też mniej spektakularny wpływ na inne rodzaje papierów wartościowych jak akcje. Jeśli rynkowa stopa procentowa rośnie, pożyczanie pieniędzy stanie się bardziej kosztowne. Ta sytuacja prowadzi do ograniczenia poziomu inwestycji przez przedsiębiorstwa, co w dalszej konsekwencji może wpływać na ceną akcji danej spółki.

6. Ryzyko bankructwa Projektodawcy

Spółka, której akcje lub obligacje posiadasz może mieć problemy ze spłatą swoich zobowiązań. To może prowadzić do trwałej niewypłacalności i może wstrzymać spłatę zobowiązań wobec obligatariuszy. Bez względu na przyczynę niewypłacalności, spółka finalnie traci swoją zdolność efektywnego funkcjonowania.

Sytuacja ta powoduje utratę zainwestowanych środków szczególnie w przypadku posiadaczy obligacji korporacyjnych danej spółki. Również dotyka to (bardziej pośrednio) inwestycji udziałowych (akcje) tego przedsiębiorstwa, bo zaprzestanie spłaty zobowiązań lub w efekcie końcowym ogłoszenie upadłości drastycznie obniża wartość akcji tego przedsiębiorstwa.

7. Ryzyko braku dywidendy z akcji

Większość spółek na wczesnym etapie rozwoju rzadko wypłaca dywidendę. Oznacza to, że jeśli zdecydowałeś się na inwestycje powinieneś ostrożnie kalkulować zwrot z inwestycji w oparciu o dywidendę.

Dywidenda jest płacona akcjonariuszom z zysku netto a spółki we wczesnym etapie rozwoju raczej nie generują pozytywnych przepływów. Dlatego prawdopodobnie nie zobaczysz zwrotu z zainwestowanego kapitału, dopóki nie będziesz mógł sprzedać swoich akcji. Nawet w przypadku pozytywnej realizacji założeń biznes planu nie wydaje się prawdopodobne, aby emitent zdecydował się na wypłatę dywidendy w okresie pierwszych kilku lat działalności operacyjnej.

8. Ryzyko rozwodnienia akcji

W przypadku Projektodawców we wczesnej fazie rozwoju istnieje duże prawdopodobieństwo, że będą one emitowały kolejne emisje akcji, co spowoduje rozwodnienie twojej pierwotnej inwestycji.

Nowo wyemitowane akcje mogą również mieć pewne preferencyjne zarówno do prawa głosu jak i prawa do dywidendy oraz innych spraw korporacyjnych. Zapisy te mogą oddziaływać na Twoją niekorzyść w dalszym okresie trwania inwestycji. Może to znacznie wpłynąć na poziom realnej stopy zwrotu z twojej inwestycji vs pierwotnie oczekiwany przez Ciebie zwrot.

9. Ryzyko spółki na wczesnym etapie rozwoju

Szczególnie istotne jest, że inwestowanie w projekty na wczesnym etapie rozwoju wiąże się ze znacznym poziomem ryzyka niepowodzenia. Spółka na wczesnym etapie może nie znaleźć niszy rynkowej, może jej się nie udać pozyskać kolejnych inwestorów lub może ona nie ukończyć prac nad produktem, lub produkt ten może nie znaleźć odbiorców. W przypadku inwestycji w projekty na wczesnym etapie rozwoju, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo bankructwa.

10. Ryzyko braku debiutu

Spółka może deklarować gotowość debiutu na rynku publicznym lub dopuszczenia do tego rynku papierów wartościowych, jednak nie być w stanie tego dokonać. Debiut mogą uniemożliwić zarówno czynniki niezależne od spółki takie jak koniunktura rynkowa, brak zgody podmiotu zarządzającego rynkiem publicznym lub czynniki związane ze spółką jak brak realizacji określonych założeń, zła kondycja finansowana spółki lub sprzeciw nowych inwestorów.

11. Ryzyko realizacji zabezpieczeń obligacji.

Inwestor musi pamiętać, iż zarówno wartość zabezpieczeń obligacji może się zmieniać w czasie jak i sam popyt na nie. Nawet jeżeli zabezpieczenia są atrakcyjne i wartościowe w momencie nabywania obligacji, może się to zmienić w czasie, co w razie braku wykupu obligacji może utrudnić dochodzenie należności. Należy również pamiętać, iż nawet przy wartościowych i atrakcyjnych handlowo obligacjach czas dochodzenie należności z zabezpieczeń obligacji może być długi.

12. Ryzyko nieosiągnięcia minimalnej kwoty emisji

Inwestor wpłacając środki, musi pamiętać, że w razie nieosiągnięcia minimalnej kwoty zapisów na dane papiery wartościowe emitent zawsze ma prawo zdecydować o oddaniu środków inwestorom i niedojściu emisji do skutku. W takim wypadku pieniądze są zwracane z oprocentowaniem wyłącznie, jeżeli wprost stanowią tak dokumenty ofertowe.

13. Ryzyko nieustanowienia zabezpieczeń obligacji

Inwestor inwestując środki w emisję obligacji, musi być świadomy, że zabezpieczenia ustanawiane są na rzecz Administratora Zabezpieczeń a nie bezpośrednio na inwestora oraz że są one ustanawiane dopiero po zakończeniu emisji z sukcesem. W razie nieustanowienia zabezpieczeń w przewidzianym w warunkach emisji terminie, środki inwestora zostaną mu zwrócone. W takim wypadku pieniądze są zwracane z oprocentowaniem wyłącznie, jeżeli wprost stanowią tak dokumenty ofertowe.

14. Ryzyko informacji o inwestycji

Każdy inwestor ponosi wyłącznie samodzielną odpowiedzialność za podjęte decyzje inwestycyjne i nadzór nad realizacją jego inwestycji. Wszelkie uprawnienia i zobowiązania inwestora opisane są w dokumentacji ofertowej (Key Investors Information Sheet). Inwestor po dokonaniu inwestycji otrzymuje na adres email potwierdzenie złożonego elektronicznie formularza zapisu, może również pobrać kopię tego potwierdzenia oraz dokumenty ofertowe w swoim Koncie Inwestora.

Bieżące raporty o stanie inwestycji, postępach realizacji inwestycji lub sytuacji finansowej Projektodawcy, wysyłane są do Inwestora przez Projektodawcę lub Administratora Zabezpieczeń wyłącznie, jeżeli dokumentacja ofertowa emisji (Key Investors Information Sheet) tak stanowi.

15. Ryzyko należytej weryfikacji projektu

Inwestor, musi pamiętać że jest wyłącznie odpowiedzialny za swoje decyzje inwestycyjne. Podejmując decyzję inwestycyjną inwestor powinien zapoznać się ze szczegółami oferty, dokumentacją ofertową emisji (Key Investors Information Sheet), ryzykami związanymi z inwestycją, horyzontem inwestycyjnym i pozostałymi dokumentami i informacjami umieszczonymi na stronie emisji. Inwestor musi pamiętać ponadto że Platforma MyInvests nie świadczy doradztwa inwestycyjnego i nie dobiera projektów do indywidualnych potrzeb inwestora.

16. Ryzyko prawdziwości dokumentacji ofertowej

Dokumentacja ofertowa emisji (Key Investors Information Sheet) zmieszczona na stronie emisji jest jedynym oficjalnym dokumentem emisji, z którego wynikają prawa i obowiązki zarówno inwestora jak i emitenta oraz w którym emitent opisuje projekt. Platforma MyInvests dokłada staranności w celu weryfikacji prawdziwości informacji zawartych w dokumentacji ofertowej emisji (Key Investors Information Sheet) jednakże wyłącznym podmiotem odpowiedzialnym za te informacje jest Emitent.

17. Ryzyko właściwej oceny ryzyka

Inwestor musi pamiętać, że każdy projekt inwestycyjny łączy się z ryzykiem utraty części lub całości środków. Zaoferowanie wyższego lub niższego oprocentowania obligacji, ani także przedstawienie szybszego lub dłuższego czasu do sprzedaży akcji (czy to poprzez rynek publiczny czy to poprzez zbycie ich innemu podmiotowi), nie świadczy o poziomie ryzyka inwestycji. Inwestor powinien być świadomy ze zarówno inwestycje krótkoterminowe i na niższym poziomie opłacalności mogą być ryzykowne tak samo lub bardziej jak te długoterminowe lub z wyższym progiem potencjalnej opłacalności.

Dodatkowo inwestując powinieneś pamiętać że:

Twoja inwestycja nie jest chroniona.

Ważne jest, aby wiedzieć, że Twoja inwestycja nie jest w żaden sposób porównywalna z depozytem i nie jest objęta żadnym instrumentem ubezpieczenia depozytów ani systemem rekompensat.

Twoje ryzyko portfela

Wszelkie inwestycje na Platformie powinny być dokonywane wyłącznie jako część zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego, który obejmuje mieszankę aktywów niepłynnych i płynnych. Inwestowanie niewielkich kwot w wiele inwestycji pomoże rozłożyć ryzyko. Większość twoich inwestycji powinna składać się z płynnych klas aktywów, abyś miał łatwiejszy dostęp do swojego kapitału.

Podatek jest Twoim obowiązkiem.

Powinieneś uważać na wszelkie zobowiązania podatkowe, które mogą Cię dotyczyć w wyniku odsetek otrzymanych od obligacji lub transakcji zbycia akcji. To, czy i w jaki sposób ma zastosowanie jakikolwiek odpowiedni obowiązek podatkowy, zależy od indywidualnych okoliczności. Zdecydowanie zalecamy skonsultowanie się z odpowiednio wykwalifikowanymi specjalistami podatkowymi w sprawie indywidualnej sytuacji podatkowej, która zależy od osobistych okoliczności i może ulec zmianie w przyszłości.

Administrator Zabezpieczeń

Administrator Zabezpieczeń będzie ściągał wszelkie nieodebrane płatności lub niewywiązania się ze zobowiązań w Twoim imieniu. Administrator Zabezpieczeń będzie ściągał wszelkie nieuregulowane płatności i będzie posiadał wszelkie odpowiednie zabezpieczenia w Twoim imieniu. W razie potrzeby Administrator Zabezpieczeń wyegzekwuje zabezpieczenie i spróbuje odzyskać to, co Emitent jest Ci winien. Należy pamiętać, że nawet jeśli Administrator Zabezpieczeń wyegzekwuje zabezpieczenie w Twoim imieniu, możesz nie odzyskać całości (lub części) swoich pieniędzy.

Due Dilligence

Przeprowadzamy dokładne badanie due diligence. Dokładnie badamy trzy ważne kryteria:

  • Aktywa: przeprowadzamy due diligence aktywów bazowych – w tym niezależną profesjonalną wycenę każdego aktywa, które przyjmujemy jako zabezpieczenie;
  • Projektodawca: przeprowadzamy analizę sytuacji finansowej i prawnej każdego Projektodawcy.
  • Wyjście: oceniamy zdolność każdego Projektodawcy do realizacji zobowiązań zaciągniętych w ramach emisji.

Przechowywanie Papierów Wartościowych

Papiery wartościowe w które zainwestowałeś nie mają formy dokumentu, są one zapisane we właściwym rejestrze papierów wartościowych zgodnie z obowiązującymi dla Emitenta przepisami prawa. W przypadku Obligacji jest to Nasdaq CSD w Estonii lub KDPW w Polsce, natomiast w przypadku akcji jest to Nasdaq CSD w Estonii, lub firma inwestycyjny prowadzącą rejestr akcji dla emitenta w Polsce.

* Wybierz projekty inwestycyjne, którymi jesteś zainteresowany

* pole obowiązkowe

Dołącz do newslettera inwestycyjnego

Na Twoją skrzynkę e-mail trafią wyłącznie wartościowe treści — informacje odnośnie naszej platformy, bieżących projektów inwestycyjnych, jak również masa materiałów edukacyjnych i analiz rynkowych.