Ostatnia aktualizacja 30 września 2023

Polityka prywatności

spółki pod firmą MyInvests Europe OU z siedzibą w Estonii

I. Wprowadzenie

MyInvests Europe OU z siedzibą w Tallinie, przykłada wielką wagę do poszanowania prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników platformy https://myinvests.eu ('Platforma' lub 'MyInvests'); z tego względu sformułowaliśmy niniejsze zasady ochrony prywatności ('Polityka prywatności'), mające w jasny sposób przedstawiać sposób funkcjonowania Platformy, metody postępowania z danymi osobowymi oraz gromadzenia i przetwarzania danych o Użytkownikach Platformy.

Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z Platformy. Rozpoczęcie korzystania z Platformy oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności.

II. Kim jesteśmy?

Operatorem Platformy jest MyInvests Europe OU z siedzibą w Estonii, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, A. Weizenbergi tn 32, 10127 („Spółka” lub „MyInvests”).

III. Platforma

Platforma jest przeznaczona dla wszystkich osób pełnoletnich, którzy ją odwiedzają ('Użytkownicy'). Korzystanie z niektórych funkcji Platformy (usług świadczonych drogą elektroniczną) wymaga rejestracji Użytkownika.

IV. Ochrona danych osobowych

W ramach funkcjonowania Platformy mogą być przetwarzane, na zasadach określonych niniejszą Polityką Prywatności, dane osobowe Użytkowników. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) a także ustawa 15 January 2019 o ochronie danych osobowych, jak również z innymi aktami prawnymi Republiki Estonii, uzupełniającymi lub zastępującymi wskazane wyżej regulacje.

A. Kto zbiera moje dane osobowe?

Administratorem danych osobowych jest MyInvests Europe OU z siedzibą w Tallinie Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, A. Weizenbergi tn 32, 10127, wpisana do rejestru przedsiębiorców: 16596868.

U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: iod@myinvests.eu lub pisemnie: MyInvests Europe OU, Tallinie Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, A. Weizenbergi tn 32, 10127.

Z Inspektorem Danych Osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych

B. Jaki jest cel oraz podstawa przetwarzania danych osobowych?

Dane są przetwarzane w celu zapewnienia możliwości korzystania z Platformy.

Dane są przetwarzane w celu zapewnienia możliwości korzystania z Platformy. Podstawą przetwarzania danych jest: (i) Państwa dobrowolna i świadoma zgoda na przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych lub (ii) konieczność przetwarzania takich danych, w związku z wykonywaniem zawartej z Państwem umowy lub (iii) nasze prawnie uzasadnione interesy (w takim przypadku wyjaśnimy jakie to interesy) poniżej:

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzania
Zawarcie i wykonanie umowy.Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO Konieczność wynikająca z umowy – korzystamy z Państwa danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Zawarcie i wykonanie umowy.Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO Konieczność wynikająca z umowy – korzystamy z Państwa danych osobowych w celu zawarcia i wykonania transakcji poprzez platformę MyInvests.eu
Kontaktowanie się z Państwem w sprawie oceny Platformy, usługi lub w celu uzyskania informacji zwrotnych w tym pomocy technicznej.Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby skontaktować się z Państwem w celu uzyskania informacji zwrotnych.
Informowanie Państwa o zmianach usług i komunikacja w innych celach. Na przykład, wykorzystamy Państwa dane kontaktowe, aby odpowiedzieć na jakiekolwiek zadane przez Państwa pytania.Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby przesyłać Państwu aktualne informacje na temat naszych usług i odpowiadać na Państwa pytania.
Wysyłanie Państwu informacji na temat Platformy i oferowanych na niej usług.Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby wysyłać Państwu te informacje.
Przegląd Państwa historii aktywności na naszej Platformie w celu przesłania ofert lub dostosowania serwisu do Państwa potrzeb.Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby przesłać Państwu oferty i dostosować sposób korzystania z usług oferowanych w sieci.
Pomoc w ocenie, opracowaniu i poprawie oferowanych usług. Możemy na przykład monitorować lub rejestrować rozmowy telefoniczne z naszym działem obsługi klienta w celu kontroli jakości i prowadzenia szkoleń. Jeżeli podczas rejestrowanej rozmowy telefonicznej zadadzą Państwo pytanie (dotyczące na przykład usługi), które można zbadać, lub na które można odpowiedzieć, odnosząc się do tej rozmowy, możemy się do niej odnieść.Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby świadczyć usługi jak najlepszej jakości dla Państwa i innych klientów.
Umożliwianie i personalizacja doświadczeń korzystania z naszych usług udostępnianych poprzez Platformę.Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby dostosować doświadczenie korzystania z naszych usług do Państwa potrzeb w tym także określenia profilu inwestora.
Przeprowadzenia oceny odpowiedniości i adekwatności usług i instrumentów finansowychArt. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadniony interes – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby dokonać oceny odpowiedniości i adekwatności usług i instrumentów finansowych dla Państwa oraz w celu zapewnienia zgodności produktów i usług z Państwa potrzebami, celami i cechami.
Wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadniony interes – korzystamy z Państwa danych osobowych w celu wypełnienia nałożonych na nas obowiązków dot. m.in.: przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, wdrożenia ustawodawstwa FATCA/CRS oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.
Przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuczciwymi transakcjami oraz zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw.Art. 6 ust. 1 lit. f) RODOPrawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych w celu ochrony przed nielegalnymi działaniami. W pewnych przypadkach możemy również być zobowiązani do ujawnienia Państwa danych osobowych (na przykład organom ścigania) na mocy obowiązujących przepisów prawa.
Reakcja na wszelkie roszczenia wobec nas.Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby zareagować na wszelkie roszczenia wysuwane przez Państwa w stosunku do nas. W pewnych przypadkach możemy również być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa (na przykład w związku z postępowaniem przed sądem).

C. Kto będzie odbiorcą moich danych osobowych?

1. Możemy udostępnić dane naszym podmiotom z grupy kapitałowej, tj. MyInvests Advisors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz MyInvests Spółka Akcyjna, oraz podmiotom przeprowadzającym finansowanie za pośrednictwem MyInvests, w zakresie związanym z tym procesem.

2. Korzystamy z pracy stron trzecich (działających w charakterze podwykonawców), które wykonują w naszym imieniu i na naszą rzecz pewne działania obejmujące przetwarzanie danych osobowych. Możemy na przykład zatrudnić usługodawców będących stronami trzecimi do wykonania zamówień, dostarczenia paczek, wysyłania poczty tradycyjnej, wysłania wiadomości SMS i poczty elektronicznej, udostępniania czatu, utrzymania i uaktualniania naszych baz danych zawierających informacje o klientach (co obejmuje usuwanie powtarzających się lub niewłaściwych danych), analizowania danych, świadczenia usług IT, aby ułatwić nam opracowywanie, świadczenie i poprawę naszych usług, świadczenia usług wsparcia marketingowego, przetwarzania płatności, prowadzenia badań, i obsługi roszczeń. Wspomniane strony trzecie mają dostęp do danych osobowych potrzebnych do wykonania ich zadań, ale nie wolno im używać takich danych do innych celów.

3. Możemy udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom zewnętrznym, w tym Policji oraz innym organom ścigania, upoważnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. Możemy przekazać dane osobowe naszym ubezpieczycielom w przypadku zgłoszenia lub potencjalnego zgłoszenia roszczenia wobec nas.

5. Możemy przekazać dane osobowe dostawcom platform płatniczych.

6. Możemy przekazać dane osobowe podmiotom, których jednostki lub tytuły uczestnictwa Użytkownik nabywa lub dokonuje innych czynności co do posiadanych jednostek lub tytułów (podmioty te przetwarzając dane osobowe mogą posługiwać się innymi podmiotami, jak np. podmiotami zarządzającymi – towarzystwami funduszy inwestycyjnych, agentami transferowymi prowadzącymi rejestry uczestników funduszy inwestycyjnych, itd.);

7. Możemy przekazać Państwa dane osobowe stronom trzecim jeżeli będziemy zobowiązani do ujawnienia takich danych lub podzielenia się nimi, aby spełnić jakiekolwiek wymogi prawne (również w związku z nakazem sądowym) lub w celu wyegzekwowania lub wprowadzenia w życie jakichkolwiek porozumień zawartych z Państwem lub Państwa dotyczących (w tym porozumień pomiędzy Państwem a nami (lub jedną lub większą liczbą naszych spółek z grupy)); lub w celu ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa lub prawa własności lub bezpieczeństwa naszych klientów, pracowników lub innych stron trzecich.

8. Możemy dzielić się danymi anonimowymi lub zbiorczymi (takimi jak zbiorcze dane statystyczne lub inne dane anominizowane) ze stronami trzecimi.

9. Możemy przekazać Państwa dane osobowe podmiotom upoważnionym do dostępu do danych na mocy przepisów prawa.

10. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane także do niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych, tj. odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych. Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Państwa danych osobowych

11. W przypadku uzyskania przez MyInvests wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Platformy niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, MyInvests może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

D. Jakie dane są przetwarzane?

Użytkownicy Platformy pozostają anonimowi i tylko od decyzji Użytkownika będzie zależało czy, kiedy i w jakim zakresie Spółka gromadzić będzie ich dane, w szczególności logując się lub przeprowadzając proces rejestracji na Platformie. Gromadzenie danych może wynikać z funkcjonowania plików cookies / technologii kontrolujących ruch lub rejestracji Użytkownika i korzystania z konta Użytkownika na Platformie. W toku rejestracji, zakres zbieranych danych osobowych obejmuje w szczególności:

 • a. Imiona i Nazwisko;
 • b. Numer telefonu komórkowego;
 • c. Adres e-mail;
 • d. Hasło i login (dane dostępowe);
 • e. Data urodzenia;
 • f. Miejsce urodzenia;
 • g. Kraj urodzenia;
 • h. Płeć;
 • i. Obywatelstwo;
 • j. Osobisty numer identyfikacyjny (np. polski nr PESEL);
 • k. Dane dotyczące dokumentu tożsamości, w tym typ, seria i numer, data wydania i data ważności, kraj wydania;
 • l. Adres zamieszkania / adres korespondencyjny;
 • m. Informacje o rezydencji podatkowej oraz numerze identyfikacji podatkowej;
 • n. Informacje o beneficjencie rzeczywistym;
 • o. Numer rachunku bankowego;

Użytkownik ma również możliwość opcjonalnego zamieszczenia swojego avatara – zdjęcia profilowego lub grafiki oraz wypełnienia ankiety inwestora. Wypełnienie ankiety inwestycyjnej pozwala ocenić czy określone projekty ogłaszane za pośrednictwem Platformy są produktami odpowiednimi dla Użytkownika oraz jakim typem inwestora jest Użytkownik i jaką strukturę powinny mieć jego inwestycje (poprzez profilowanie). Brak jej wypełnienia lub podanie informacji niewystarczających uniemożliwi dokonanie tej oceny.

W toku korzystania z Platformy przez Użytkownika gromadzimy dane o transakcjach dokonywanych przez Użytkownika.

Proszę pamiętać, że w przypadku założenia konta na Platformie, będziemy mogli powiązać informacje zebrane na Państwa temat przed założeniem konta oraz przyszłe informacje zebrane przez nas po jego założeniu.

Cookies i inne technologie kontrolujące ruch

W toku korzystania z Platformy zbieramy dane w zakresie, jaki wynika z korzystania z Platformy (informacje o dokonywanych czynnościach) poprzez wykorzystanie plików „cookies” oraz innych technologii służących do kontroli ruchu (patrz pkt V i VI poniżej).

E. Jakie przysługują mi prawa?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Państwa wniosek dostarczymy Państwu kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody - przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Data Protection Inspectorate of Republic of Estonia. Chcemy upewnić się, że Państwa dane osobowe, które przechowujemy oraz Państwa preferencje dotyczące sposobu kontaktu są precyzyjne i aktualne. Jeżeli jakiekolwiek informacje są niepoprawne, prosimy o kontakt (szczegóły poniżej), abyśmy mogli je poprawić.

Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym, jeżeli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki postępujemy z Państwa danymi osobowymi. Mogą się Państwo skontaktować z organem nadzorczym pod następującym adresem:

Inspektorat Ochrony Danych Republiki Estonii

39 Tatari St., 10134 Tallinn

telefon (z zagranicy dodaj +372) 627 4135

e-mail: info@aki.ee

F. Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności:

 • przez okres niezbędny do przeprowadzenia czynności związanych z założeniem konta na Platformie i zawarciem umowy, przy czym brak uruchomienia linku autoryzacyjnego w okresie jego ważności powoduje automatyczne skasowanie utworzonego konta w terminie 5 lat od dnia otrzymania przez Użytkownika linku autoryzacyjnego oraz zaprzestanie przetwarzania danych, co może skutkować koniecznością podania wszystkich danych ponownie w razie dalszego zainteresowania założeniem konta na Platformie i zawarciem umowy;
 • dane osobowe i informacje związane z korzystaniem z platformy MyInvests, zgodnie z przepisami związanymi z finansowaniem społecznościowym, przechowywane są przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia współpracy inwestora/Emitenta z platformą MyInvests;
 • w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda dane są przechowywane do momentu jej odwołania;
 • w razie założenia konta na Platformie lub zawarcia umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a następnie w prawnie uzasadnionym interesie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) dotyczących umowy, obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego jeżeli zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach.

G. Czy jest to konieczne?

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, w zakresie określonym w przepisach powołanych w niniejszej klauzuli informacyjnej. Podanie danych osobowych jest również konieczne do założenia konta na Platformie oraz zawarcia i wykonywania umowy - bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.

V. Cookies

A. Czym są pliki „cookies”?

Przeglądarki internetowe mogą przechowywać pliki tekstowe (ang. „cookies”) na dysku komputera lub innego urządzenia, z którego korzysta Internauta. W plikach 'cookies' zapisywane są informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisów internetowych, w szczególności tych, które wykorzystują mechanizmy autoryzacji. Zadaniem takich plików jest zapewnienie poprawnego funkcjonowania witryny oraz usług dostępnych za jej pośrednictwem, w tym szczególnie usług dostępnych po zalogowaniu. Dzięki plikom „cookies” możliwe jest także monitorowanie aktywności wszystkich użytkowników na witrynie internetowej.

B. Czy Platforma wykorzystuje pliki „cookies”?

Platforma wykorzystuje pliki „cookies”. Rozpoczynając korzystanie z witryny Platformy, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie unikalnych plików „cookies”, które będą zapisywane w pamięci jego komputera lub innego urządzenia i zagwarantują mu poprawne działanie witryny. Pliki takie mogą być generowane i zapisywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika zarówno przez Platformę, jak i systemy innych firm (patrz pkt VI i VII poniżej).

Pliki „cookies” wykorzystywane przez Platformę gromadzą informacje o Użytkownikach. Informacje takie gromadzone są wyłącznie w celach statystycznych, marketingowych a także w celu poprawy jakości świadczonych usług i dopasowania usług do Użytkownika.

C. Jakie pliki „cookies” wykorzystuje Platforma?

  W ramach Platformy wykorzystywane są „cookies”:

 • 1. Sesyjne - obecne w przeglądarce i urządzeniu do czasu opuszczenia strony;
 • 2. Stałe - pozostające w przeglądarce i urządzeniu wg parametrów pliku lub do momentu ich ręcznego usunięcia i są generowane lub aktualizowane przy każdorazowej wizycie na witrynie Platformy.
 • 3. Marketingowe i reklamowe pliki cookies umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań, odwiedzin na stronach internetowych, także poprzez działania remarketingowe z użyciem tzw. (ang.) third party cookies (ciasteczka stron trzecich) umieszczanych za pośrednictwem naszej strony przez naszych dostawców reklamowych.
 • 4. Marketingowe pliki cookies wykorzystują pliki cookies do tworzenia profilu użytkownika na podstawie jego historii przeglądania naszej witryny internetowej, witryn internetowych partnerów MyInvests oraz innych współpracujących z nimi witryn internetowych, a także na podstawie reklam, które użytkownik ogląda lub wybiera na naszej i na innych witrynach internetowych. Mogą one także łączyć te informacje z innymi danymi gromadzonymi o użytkowniku z innych źródeł. Inne podmioty wykorzystują te profile do wyświetlania użytkownikowi odpowiednich reklam, zarówno na naszej, jak i na innych witrynach internetowych.
 • 5. Pliki cookies stron trzecich mogą śledzić operacje przeglądania dokonywane przez użytkownika na różnych urządzeniach oraz łączyć te dane w jeden profil w celu przedstawiania mu odpowiednich reklam na wszystkich takich urządzeniach. Mogą one wykorzystywać szereg różnych metod w celu ustalenia, że poszczególne urządzenia stosowane są najprawdopodobniej przez jednego użytkownika, co obejmuje dopasowywanie informacji o urządzeniach, operacjach przeglądania i lokalizacji geograficznej danego użytkownika.
 • 6. „niezbędne” pliki cookies - niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Platformy, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Platformy; służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu. Tych plików cookies nie można wyłączyć w ramach zarządzania ustawieniami cookies. Możesz jednak ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zablokować te pliki cookies, ale niektóre elementy strony nie będą wtedy działać. Te cookies nie przechowują żadnych danych osobowych.
 • 7. „analityczne”/„wydajnościowe” pliki cookies – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywane są nasze witryny internetowe lub pomóc nam w dostosowaniu naszych stron internetowych; te pliki cookie pozwalają nam na zliczanie wizyt i źródeł ruchu na naszej Platformie, dzięki czemu możemy mierzyć i usprawniać jej działanie. Dzięki nim możemy dowiedzieć się, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne, a także zrozumieć, jak odwiedzający poruszają się po naszej Platformy. Wszystkie dane gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, w związku z czym pozostają anonimowe. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody (tj. zmieni domyślnie udzieloną zgodę) na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą Platformy, ani nie będziemy w stanie monitorować jej działania. Bez tych plików cookie niektóre funkcje mogą stać się niedostępne.

D. Czy jest to konieczne?

Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu plików „cookies” w pamięci swojego urządzenia. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia tego mechanizmu, która dostępna jest w każdej przeglądarce internetowej. Warto jednak pamiętać, iż brak akceptacji plików „cookies” w przeglądarce internetowej może ograniczyć lub całkowicie uniemożliwić poprawne korzystanie z Platformy, udostępnianych za jej pośrednictwem usług, jak również innych witryn i usług udostępnianych poprzez Platformę.

Poniżej znajdują się odnośniki do informacji, w jaki sposób możliwe jest dokonanie zmiany ustawień obsługi cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach:

 • 1. Firefox;
 • 2. Chrome;
 • 3. Internet Explorer;
 • 4. Microsoft Edge;
 • 5. Opera;
 • 6. Safari.

VI. Inne technologie kontrolujące ruch

W ramach prowadzonych działań MyInvests, wykorzystywane są następujące technologie:

 • 1. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych. Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych Serwisów mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Możemy dokonywać profilowania, wykorzystując do tego Twoje dane osobowe. Na potrzeby profilowania nie przetwarzamy żadnych danych sensytywnych. Profilowanie może być dokonywane na podstawie Twoich dotychczasowych działań. Polega ono na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam lub dokonywaniu automatycznej oceny, jakimi usługami możesz być zainteresowany i na przedstawieniu Ci dobranej w ten sposób oferty. Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.
 • 2. Google Analytics – narzędzie służące analizie zagregowanych danych anonimowych. Szczegółowe dane na temat Google Analitycs dostępne są na stronie. Narzędzie umożliwia Użytkownikowi jego wyłączenie (opt-out).

  Zobacz więcej tutaj: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/

 • 3. Google AdWords – narzędzie służące pomiarowi skuteczności reklam oraz targetowaniu wg odwiedzonych URL. Szczegółowe dane na temat Google AdWords dostępne są na na stronie. Narzędzie umożliwia Użytkownikowi jego wyłączenie (opt-out).

  Zobacz więcej tutaj: https://support.google.com/adspolicy/answer/54818?hl=pl

 • 4. Google DoubleClick - Użytkownikowi, który odwiedził naszą Platformę, wyświetlają się nasze reklamy na innych stronach internetowych należących do sieci reklamowej naszych zewnętrznych dostawców (tzw. remarketing).
 • 5. Marketing Automation - narzędzie służące analizie zachowań na stronie zidentyfikowanych Użytkowników wraz z wywoływaniem automatycznych procesów marketingowych.

VII. Media Społecznościowe

W ramach Platformy wykorzystujemy media społecznościowe na różne sposoby, np. aby promować i udoskonalać nasze usługi. Na Platformie umieściliśmy linki do popularnych serwisów jak Facebook/Linkedin/Youtube/Twitter oraz wtyczkę (plugin) serwisu Facebook.

Wtyczka serwisu Facebook

Serwis Facebook, należy do Facebook Inc. z siedzibą przy 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Wtyczka znajduje się na tzw. „Like-Buton” umożliwiającym polubienie MyInvests na Facebooku. Kliknięcie tego łącza spowoduje automatyczne nawiązanie przez przeglądarkę połączenia z serwisem Facebook. Po kliknięciu przycisku 'Like-Button', będąc zalogowanym w serwisie Facebook, możliwe jest połączenie treści platformy MyInvests z profilem w serwisie Facebook. Przez to Facebook może przyporządkować wejście na naszą stronę kontu Facebook. Dalsze informacje znajdziesz w polityce prywatności serwisu Facebook https://pl-pl.facebook.com/policy.php.

VIII. Linki do stron osób trzecich

Na potrzeby Użytkowników Platformy umieszczamy na niej łącza (linki) prowadzące do innych witryn. Staramy się skrupulatnie wybierać te witryny, co do których jesteśmy przekonani, że są przydatne i spełniają wysokie standardy. Tym niemniej nie gwarantujemy standardów każdej witryny internetowej, do której prowadzi łącze z Platformy, ani nie ponosimy odpowiedzialności za materiały znajdujące się na innych witrynach.

Prosimy pamiętać, że witryny internetowe osób trzecich, których łącza (linki) znajdują się na Platformie, mogą zbierać od Użytkowników informacje umożliwiające identyfikację. Sposoby postępowania z informacjami na takich witrynach nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności. Zalecamy, by Użytkownik po połączeniu się z inną witryną zawsze, przed dobrowolnym przekazaniem informacji umożliwiających identyfikację, zapoznał się z obowiązującą w niej polityką prywatności.

IX. Zagrożenia związane z korzystaniem z Platformy oraz środki techniczne dostępne Użytkownikom w celu ich zminimalizowania

Spółka zapewnia, iż dokłada starań, by dane przekazane przez Użytkowników były gromadzone i przetwarzane z zachowaniem należytej ostrożności, w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa. Spółka wdraża środki mające na celu zabezpieczenie danych osobowych przed utratą, niewłaściwym użyciem i nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją i zniszczeniem. Wszelkie dane dotyczące Użytkownika korzystającego z konta przesyłane za pośrednictwem sieci Internet są szyfrowane z wykorzystaniem protokołu HTTPS.

Pomimo podejmowanych wysiłków, korzystanie z Platformy poprzez sieć Internet wiąże się z ryzykiem typowym dla działalności internetowej. W szczególności zwracamy uwagę na ryzyko związane z:

 • 1. szkodliwym oprogramowaniem (np. wirusy, malware);
 • 2. możliwością uzyskania dostępu do danych Użytkownika i danych zawartych na jego koncie przez osoby niepowołane;
 • 3. możliwością wysyłania fałszywych wiadomości lub powstania fałszywych stron do złudzenia przypominających Platformę, służących do wyłudzenia danych Użytkownika, w tym hasła;
 • 4. możliwością przechwytywania danych przepływających w sieci.

Dążąc do zminimalizowania wskazanych wyżej ryzyk, rekomendujemy stosowanie się do zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu – zgodnie z zasadą ograniczonego zaufania:

1. Powinno się korzystać tylko ze zweryfikowanych sieci i urządzeń.

 • a. W miarę możliwości Użytkownik powinien korzystać tylko z zaufanych, posiadanych przez niego urządzeń, z zaufanych sieci, oraz unikać sieci publicznych, do których dostęp ma wiele osób lub osoby niezidentyfikowane (np. publiczne sieci Wi-Fi);
 • b. Rekomenduje się, żeby Użytkownik odpowiednio zabezpieczał urządzenie, z którego korzysta (np. poprzez oprogramowanie antywirusowe, odpowiednio skonfigurowane zapory sieciowe), jak i przesyłanie danych za jego pomocą (np. za pomocą usług VPN).

2. Powinno się otwierać tylko zweryfikowane treści:

a. W celu bezpiecznego logowania się do Platformy należy sprawdzić, czy wywołano właściwą stronę:

  • i. Nie rekomenduje się przechodzenia na stronę logowania Platformy z wyników wyszukiwania wyszukiwarki internetowej.
  • ii. Należy zweryfikować adres Platformy i protokół połączenia, a w szczególności to, czy adres strony panelu logowania rozpoczyna się od „https://” - co oznacza połączenie za pomocą szyfrowanego protokołu. Adres panelu logowania nie powinien rozpoczynać się od „http://”. Wykorzystanie szyfrowanego protokołu symbolizowane jest typowo poprzez znak zamkniętej kłódki, po której występuje nazwa „MyInvests OU” i który wizualnie może różnić się w zależności od przeglądarki. Rekomenduje się również upewnić, czy znak taki nie jest wyłącznie graficzną ikonką wyświetlaną przez stronę, i czy prowadzi do okna przeglądarki zawierającego informacje o połączeniu i certyfikacie bezpieczeństwa.
  • iii. Rekomenduje się weryfikację, czy przeglądarka internetowa, z której korzysta Użytkownik, uznaje połączenie za bezpieczne, czy certyfikat bezpieczeństwa jest ważny, i czy wyświetlane przez przeglądarkę informacje o certyfikacie odnoszą się do MyInvests.
 • b. Należy weryfikować źródło otrzymywanych wiadomości i linków oraz adresy, do których przesyłane linki faktycznie prowadzą.
 • c. Należy zwracać szczególną uwagę na rzetelność linków do stron takich jak strona logowania, panel użytkownika, potwierdzenie danych itd., otrzymywanych w wiadomościach e-mail, za pośrednictwem komunikatorów itd. MyInvests w wiadomościach e-mail nigdy nie prosi o podawanie haseł, loginów i innych informacji tego rodzaju wystarczających do uzyskania kontroli nad kontem, ani nie zamieszcza odnośników do stron wymagających podania takich informacji. Niezbędne funkcje i treści dostępne są z poziomu Platformy.

  3. Powinno się korzystać tylko z właściwych narzędzi:

 • a. Rekomenduje się korzystanie z oprogramowania (programów, aplikacji itd.) pochodzącego z oficjalnych źródeł. W szczególności dotyczy to przeglądarki internetowej, ponieważ jest to podstawowe narzędzie umożliwiające dostęp do Platformy.
 • b. Należy korzystać z narzędzi zapobiegających działaniu szkodliwego oprogramowania.
 • c. Należy aktualizować używane oprogramowanie, zwracając szczególna uwagę na aktualizacje bezpieczeństwa.
 • d. Zdecydowanie odradza się używania nieoficjalnych, niezweryfikowanych narzędzi i kanałów dostępu do określonych treści i usług (szczególnie za pomocą nakładek, plug-inów, wtyczek).

4. Powinno się stosować silne i niepowtarzalne hasła, składające się z co najmniej 8 znaków, w tym dużych liter, cyfr oraz symboli specjalnych.

X. Zmiany

Aktualna wersja Polityki Prywatności publikowana jest zawsze na stronie MyInvests oraz dostępna w wersji pisemnej w siedzibie MyInvests.

XI. Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności czy też zasad korzystania z Platformy prosimy kierować na adres office@myinvests.eu. Jednocześnie we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych będzie możliwy kontakt z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Spółkę - adres e-mail: iod@myinvests.eu.