Usługi

Autoryzowany Doradca NewConnect i Catalyst

Wspieramy od momentu przygotowań do emisji po funkcjonowanie na rynku publicznym.

Hero image

W ramach Grupy MyInvests, spółka MyInvests Advisors sp. z o.o. posiada status Autoryzowanego Doradcy rynku akcji NewConnect i rynku obligacji Catalyst, prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Emisja akcji i w następstwie upublicznienie spółki w alternatywnym systemie obrotu NewConnect lub emisja obligacji i wprowadzenie ich do obiegu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst, wiąże się z zaistnieniem szeregu obowiązków Zarządu Emitenta względem akcjonariuszy oraz obligatariuszy.

W zgodzie z prawem Inwestorzy muszą być informowani o istotnych dla oceny wartości spółki zdarzeniach, a okresowo – o wynikach finansowych. Z tego względu, Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu zobowiązuje Emitenta notującego akcje na rynku NewConnect do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, którego rolą jest przeprowadzenie spółki przez proces emisji i wsparcie jej w okresie co najmniej 3 lat od debiutu w wykonywaniu obowiązków informacyjnych nałożonych przez Giełdę i wynikających z obowiązujących spółki publiczne regulacji.

W przypadku dłużnych instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu na rynku ASO Catalyst emitent nie ma obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą.

Dziś zakres obowiązków informacyjnych wynikający z Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zasad Dobrych Praktyk, polskich aktów prawnych oraz Rozporządzenia MAR powoduje, że spółki notowane stają przed nie lada wyzwaniem, by nie narazić się na konsekwencje niewłaściwego wypełniania ciążących na nich obowiązków informacyjnych w postaci dotkliwych sankcji, włącznie z zawieszenie i wykluczeniem z obrotu. Rola Autoryzowanego Doradcy jest tu kluczowa toteż istotne jest by wybrać podmiot z szerokimi kompetencjami w zakresie rynku kapitałowego.

Grupa MyInvests zapewnia wszystkie kompleksowe obsługi względem emitentów giełdowych, w tym wsparcie w pozyskaniu finansowania i przeprowadzenie procesu wejścia na giełdę. MyInvests Advisor Sp. z o.o. należące do Grupy MyInvests, posiada licencję Autoryzowanego Doradcy NewConnect i Catalyst (został wpisany na listę Autoryzowanych Doradców 31 października 2022 r.). Doradzamy i przeprowadzamy firmy przez proces emisji i debiutu na NewConnect, Catalyst oraz głównym rynku GPW.

Nasze usługi Autoryzowanego Doradcy w ramach wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu i funkcjonowania w ASO

Pełne doradztwo w zakresie emisji akcji lub obligacji

Pomagamy w przeprowadzeniu analizy finansowej firmy i ocenie atrakcyjności wobec inwestorów. Opracowujemy harmonogram, przygotowujemy Zarząd do spotkań z inwestorami.

Sporządzenie Dokumentu Informacyjnego

Wsparcie w przygotowaniu Dokumentu Informacyjnego będącego podstawą wprowadzenia instrumentów do obrotu oraz innej dokumentacji prawnej zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu (w tym odpowiednie wnioski do GPW).

Weryfikacja procedur

Dostosowanie procesów zarządczych Emitenta w kontekście obowiązków informacyjnych i spełnienia wymogów Rozporządzenia MAR oraz Dyrektywy MAD.

Szkolenie z obowiązków informacyjnych

Przygotowanie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie relacji inwestorskich lub innej wyznaczonej przez emitenta do współpracy w wypełnianiu obowiązków informacyjnych w ramach regulacji MAD/MAR.

Kontakt z KDPW i GPW

Pomoc w złożeniu wniosków do KDPW o dematerializację i rejestrację akcji/obligacji, jak również wniosków do GPW o wprowadzenie akcji/obligacji do obrotu w ASO.

Debiut na giełdzie

Wsparcie w organizacji uroczystości z okazji dnia debiutu, w tym spotkania Zarządu z inwestorami.

Wypełnianie obowiązków informacyjnych

Doradztwo w zakresie prawidłowego funkcjonowania emitenta na rynku kapitałowym organizowanym w ramach ASO, w tym wsparcie w publikacji raportów bieżących i okresowych w systemie EBI/ ESPI. Wsparcie w prawidłowej interpretacji przepisów i zasad ładu korporacyjnego. Stały monitoring prawidłowego realizowania przepisów ASO i wymogów regulacyjnych.

Aktywnie współpracujemy z inwestorami

Organizujemy spotkania inwestorskie, prezentacje, konferencje promujące spółkę i jej akcje wśród potencjalnych inwestorów. Wspieramy inwestorów informacjami o firmie i wiadomościami o jej działalności.

Bieżące doradztwo

W zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych emitenta w obrocie giełdowym.

New Connect LogoCatalyst logo

15+

wprowadzeń na NewConnect lub Catalyst przez nasz zespół

Aktualnie jesteśmy Autoryzowanym Doradcą dla:

Fallen Leaf S.A.

IllusionRay S.A.

New Connect Document
Catalyst Document

Kompetentni i doświadczeni profesjonaliści

Profesjonalne świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy prowadzi zespół składający się m.in. z certyfikowanych doradców (osób posiadających certyfikat wydawany przez GPW po zdaniu odpowiedniego egzaminu) oraz analityków, który zarządzany jest przez Kamila Rzeszotarską, która to otrzymała Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w 2013 roku. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze realizacji projektów pozyskiwania finansowania poprzez emisję papierów wartościowych, które zdobywała m.in. w domu maklerskim, instytucjach finansowych na stanowiskach eksperckich i menedżerskich.

Kamila Rzeszotarska photo

Kamila Rzeszotarska

Corporate Finance Director

Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych posiada również Artur Granicki, Członek Zarządu MyInvests Advisors, który zdał egzamin w 2023 roku. Magister prawa na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w kancelariach prawnych i instytucjach finansowych, w tym na stanowiskach kierowniczych, m.in.: Dyrektor Departamentu Fintech w Komisji Nadzoru Finansowego.

Artur Granicki

Artur Granicki

Członek zarządu
MyInvests Advisors

Profesjonalne świadczenie usługi Autoryzowanego Doradcy wesprze Emitenta w jego działalności na rynku ASO, dzięki czemu:

poprzez prawidłowe wypełnianie obowiązków informacyjnych spółka uniknie ewentualnych sankcji wynikających z obowiązujących w ASO regulacji,

umożliwi spółce zbudowanie poczucia zaufania wśród inwestorów oraz opinii wiarygodnego i rzetelnego Emitenta,

spółka może uzyskać lub zwiększyć możliwość pozyskania kapitału w przyszłości.

Więcej informacji?

Potrzebujesz więcej informacji o Autoryzowanym Doradcy i naszych usługach?

Napisz do nas