Regulamin świadczenia usług przez MyInvests Europe OÜ

(1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1.Regulamin określa zasady i warunki korzystania z platformy MYINVESTS, administrowanej i zarządzanej przez Administratora.
 • 2.Właścicielem i operatorem Platformy jest Administrator.
 • 3.Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Platformy.
 • 4.Rozpoczynając korzystanie z Platformy akceptujesz postanowienia Regulaminu.
 • 5.Inwestowanie w instrumenty finansowe (np. akcje lub obligacje) wiąże się z ryzykiem poniesienia straty. Decyzję o inwestycji w instrumenty finansowe Inwestor powinien podjąć samodzielnie, w oparciu o ocenę własnej sytuacji finansowej oraz ocenę ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

(2) DEFINICJE

 • Na potrzeby Regulaminu następujące wyrażenia pisane wielką literą będą miały następujące znaczenie:
 • 1.

  Administrator - MYINVESTS EUROPE OÜ z siedzibą w Estonii, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, A. Weizenbergi tn 32, 10127, kod rejestracyjny: 16596868, firma administrująca i prowadząca Platformę,

 • 2.

  Emitent - spółka przeprowadzająca ofertę publiczną swoich akcji lub obligacji oraz prowadząca na Platformie akcję promocyjną tej oferty, która zawarła umowę o współpracy z Administratorem,

 • 3.

  Emisje - oferta publiczna objęcia akcji lub obligacji Emitenta,

 • 4.

  Inwestor - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zarejestrowała się na Platformie i która złożyła lub potencjalnie zamierza złożyć Zapis,

 • 5.

  Ustawa o papierach wartościowych i rynkach - ustawa o papierach wartościowych i rynkach obowiązująca w Republice Estońskiej,

 • 6.

  Papiery wartościowe - Akcje i Obligacje,

 • 7.

  Agent Zabezpieczeń - MyInvests Administrator, spółka należąca do grupy kapitałowej MyInvests (100% udziałów Administratora).

 • 8.

  Reklamacja - oświadczenie o niezadowoleniu skierowane do Administratora przez jednego z Użytkowników w związku ze świadczeniem usług przez Administratora

 • 9.

  Konto Emitenta - indywidualny profil Emitenta w bazie Administratora, umożliwiający korzystanie z funkcjonalności Platformy,

 • 10.

  Konto Inwestora - indywidualny profil Inwestora w bazie Administratora, umożliwiający korzystanie z funkcjonalności Platformy,

 • 11.

  Arkusz Kluczowych Informacji Inwestycyjnych - sporządzony przez Emitenta dokument dotyczący Oferty, przekazywany przez Administratora potencjalnemu Inwestorowi i którego przejrzystość, dokładność i kompletność ocenia Administrator,

 • 12.

  Test Wiedzy - test z wiedzy i doświadczenia potencjalnego Inwestora Niedoświadczonego w celu oceny jego zdolności do inwestowania, który obejmuje informacje o doświadczeniu inwestora, celach inwestycyjnych, sytuacji finansowej i zrozumieniu ryzyka inwestycyjnego,

 • 13.

  Polityka prywatności - polityka prywatności obowiązująca na Platformie, z której korzysta Administrator i udostępniana Użytkownikom na stronie internetowej Platformy,

 • 14.

  Oferta - oferta publiczna akcji lub obligacji Emitenta promowana na Platformie,

 • 15.

  Platforma - zarządzana przez Administratora platforma crowdfundingu inwestycyjnego, dostępna na stronie internetowej www.myinvests.eu,

 • 16.

  Podstrona Emitenta lub Podstrona - dedykowana Ofercie strona internetowa Emisji, za pośrednictwem której Inwestor może złożyć Zapis,

 • 17.

  Tpay - system płatniczy należący do spółki Krajowy Integrator Płatności SA z siedzibą w Poznaniu, posiadający licencję Krajowej Instytucji Płatniczej nr IP27/2014 wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, za pomocą której Inwestor opłaca Zapis,

 • 18.

  Regulamin - regulamin korzystania z Platformy, administrowany i zarządzany przez Administratora,

 • 19.

  Rozporządzenie ECSP - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937,

 • 20.

  Okres do namysłu - zapewniony przez Administratora okres do namysłu przed zawarciem umowy, podczas którego potencjalny Inwestor Niedoświadczony może w dowolnym momencie odwołać swoją ofertę inwestycji lub wyrażenie zainteresowania Ofertą bez podania przyczyny i bez ponoszenia konsekwencji,

 • 21.

  Inwestor Doświadczony - oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną będącą klientem profesjonalnym na mocy pkt (1), (2), (3) lub (4) sekcji I załącznika II do dyrektywy 2014/65/UE lub jakąkolwiek osobę fizyczną lub osobę prawną posiadającą zgodę Administratora na traktowanie jej jako inwestora doświadczonego zgodnie z kryteriami i procedurą określoną w załączniku II do Rozporządzenia,

 • 22.

  Inwestor Niedoświadczony - oznacza Inwestora niebędącego Inwestorem Doświadczonym,

 • 23.

  Użytkownik - Inwestor lub Emitent,

 • 24.

  Zapis - zapis na akcje lub obligacje wyemitowane przez Emitenta w ramach Oferty, złożony przez Inwestora Emitentowi,

 • 25.

  Licencjonowany Rzeczoznawca - osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości przyznane przez właściwy organ,

 • 26.

  Warunki Emisji - dokument określający prawa i obowiązki posiadaczy obligacji.

 • 27.

  Centralny Depozyt Papierów Wartościowych - Centralny Depozyt Papierów Wartościowych w kraju siedziby Emitenta (np. Nasdaq CSD lub KDPW).

(3) WARUNKI TECHNICZNE

1. W celu prawidłowego korzystania z funkcjonalności Platformy konieczne jest spełnienie następujących warunków

 • a)połączenie z siecią Internet,
 • b)posiadanie urządzeń umożliwiających korzystanie z zasobów sieci Internet,
 • c)korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych z siecią Internet za pomocą usług sieciowych, obsługującej język programowania JavaScript oraz akceptującej pliki typu cookies,
 • d)posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail).

2. W ramach Platformy zabrania się Użytkownikom wykorzystywania wirusów, botów, robaków lub innych kodów, plików lub programów komputerowych, w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji lub innych kodów, plików lub narzędzi.

(4) DZIAŁALNOŚĆ PLATFORM

 • 1.Administrator w ramach swojej działalności udostępnia Emitentom na Platformie przestrzeń internetową w celu udostępniania Inwestorom informacji o działalności Emitenta oraz możliwości promowania Oferty Emitenta.
 • 2.Administrator udostępnia także Emitentowi system informatyczny służący do przyjmowania, weryfikacji, zatwierdzania i informowania Inwestora o przyjęciu Zapisów Inwestorskich.
 • 3.Inwestor uprawniony jest do korzystania z Platformy wyłącznie na użytek własny.
 • 4.Inwestor zobowiązany jest do korzystania z Platformy zgodnie z postanowieniami Regulaminu i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • 5.Wszelkie materiały zamieszczane na Platformie mają wyłącznie charakter promocyjno-reklamowy i nie stanowią oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu Ustawy o Papierach Wartościowych i Rynkach, rekomendacji ani porady inwestycyjnej, podatkowej ani prawnej.
 • 6.Platforma dopuszcza wyłącznie obligacje posiadające zabezpieczenie niemniejsze niż 150% wyceny obligacji. Obligacje będą zabezpieczone hipoteką lub zastawem albo jednym i drugim, a także mogą być gwarantowane innymi zabezpieczeniami (np. dobrowolnym poddaniem się egzekucji lub wekslem). Licencjonowany Rzeczoznawca dokona wyceny hipoteki lub zastawu, które będą zabezpieczeniem obligacji, a Właściciel Projektu musi przedstawić Raport tego Licencjonowanego Rzeczoznawcy. Wszelkie koszty związane z Licencjonowanym Rzeczoznawcą muszą zostać pokryte przez Właściciela Projektu.
 • 7.Wszyscy Właściciele Projektów przeprowadzający emisję obligacji muszą posiadać umowę dotyczącą ustanowienia Agenta Zabezpieczeń zgodną ze wzorem udostępnionym przez Platformę. Wszelkie koszty związane z usługami Agenta Zabezpieczeń muszą zostać pokryte przez Właściciela Projektu.
 • 8.Wszystkie obligacje muszą zostać zarejestrowane w KDPW przez Emitenta zanim środki pieniężne z emisji obligacji zostaną przekazane Właścicielowi Projektu.
 • 9.Wszelkie informacje, treści, grafiki lub inne materiały znajdujące się na Platformie, a dotyczące danego Emitenta i Oferty są własnością i pochodzą wyłącznie od Emitenta lub Administratora.
 • 10.Administrator nie ingeruje w żaden sposób w treści i materiały przygotowane przez Emitenta, chyba że naruszają one powszechnie obowiązujące prawo lub są nieprawdziwe, w zakresie, w jakim Administrator posiada udokumentowaną wiedzę o takim naruszeniu.
 • 11.Informacje o Emitentach i Projektach zamieszczane są na Platformie w porządku chronologicznym, przy czym kolejność ich zamieszczania nie świadczy o rekomendacjach inwestycyjnych Administratora.
 • 12.Materiały zamieszczane na Platformie mają wyłącznie charakter promocyjno-reklamowy, a oferty publiczne prezentowane przez Emitenta nie wymagają wystawienia prospektu emisyjnego, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
 • 13.W ramach Platformy dla Użytkowników dostępne są następujące funkcjonalności:
  • a)możliwość uzyskania informacji o Platformie oraz przedmiocie działalności i usługach świadczonych przez Administratora,
  • b)możliwość uzyskania informacji o działalności Emitenta i jego Ofertach, w tym przekierowanie do Podstrony,
  • c)możliwość założenia przez Inwestora Konta Inwestora i korzystania z funkcjonalności Konta Inwestora,
  • d)możliwość założenia przez Emitenta Konta Emitenta i korzystania z funkcjonalności Konta Emitenta,
  • e)możliwość kontaktu z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego,
  • f)informacje o rynku inwestycyjnym dostarczane przez zewnętrzne portale informacyjne,
  • g)ogólne przewodniki, artykuły i inne materiały mające na celu edukację użytkowników w zakresie inwestowania i zasad panujących na rynku finansowym.

(5) OŚWIADCZENIA ADMINISTRATORA

 • 1.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za powodzenie inwestycji dokonywanych przez Inwestorów i nie gwarantuje w żaden sposób powodzenia inwestycji.
 • 2.Administrator nie działa jako instytucja płatnicza i nie świadczy usług płatniczych w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych.
 • 3.Administrator nie prowadzi analiz inwestycyjnych Ofert pod kątem atrakcyjności inwestycyjnej dla konkretnych Inwestorów, jak również nie gwarantuje, że Inwestor odniesie korzyści z inwestycji w Ofertę Emitenta.

(6) ZŁOŻENIE ZAPISU PRZEZ INWESTORA

 • 1.Podstrona jest ogólnie dostępna dla wszystkich Użytkowników, w sposób umożliwiający jej otwarcie w aplikacji oraz w przeglądarce internetowej i swobodne przeglądanie, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszym paragrafie.
 • 2.Warunkiem skutecznego zawarcia umowy objęcia papierów wartościowych jest złożenie przez Użytkownika Emitentowi skutecznego zapisu w formularzu Zapisu oraz wymagalna opłata za papiery wartościowe w okresie Emisji (dalej: „Okres Zapisu”).
 • 3.Przyjmowanie Zapisów przez Emitenta trwa przez określony czas, każdorazowo wskazany w Arkuszu Kluczowych Informacji Inwestycyjnych.
 • 4.Podmiotami uprawnionymi do przyjmowania Zapisów są Emitent lub Platforma za pośrednictwem systemu informatycznego.
 • 5.W celu zgłoszenia zamiaru zapisu na papiery wartościowe Emitenta Użytkownik wypełnia elektroniczny formularz Zapisu i akceptuje wymagane zgody.
 • 6.Użytkownik wypełniając formularz Zapisu składa oświadczenia w nim zawarte.
 • 7.Po wypełnieniu formularza Zapisu i wybraniu przycisku złożenia Zapisu, Użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową bezpiecznych płatności obsługiwaną przez system płatności należący do Tpay, w celu opłacenia złożonego Zapisu w zadeklarowanej kwocie. Środki wpłacone przez Użytkownika w ramach systemu Tpay przekazywane są na odpowiedni rachunek płatniczy prowadzony dla Administratora, a następnie po zakończeniu emisji przekazywane Emitentowi.
 • 8.W chwili złożenia Zapisu Użytkownik otrzymuje od Administratora potwierdzenie przesłania formularza Zapisu w formacie PDF na wskazany adres e-mail Użytkownika.
 • 9.Potwierdzenie opłacenia Zapisu oraz wszelkie informacje związane z dokonaną płatnością Użytkownik otrzymuje od Tpay na podany adres e-mail.
 • 10.Zapisy przyjmowane są przez Administratora w formie elektronicznej, a w wyjątkowych przypadkach także w formie papierowej.
 • 11.Zapis elektroniczny wymaga wypełnienia formularza Zapisu i przesłania go Administratorowi za pośrednictwem systemu informatycznego.
 • 12.Zapis w formie elektronicznej mogą złożyć także osoby, które przed złożeniem Zapisu zawarły umowę na składanie oświadczeń woli w formie elektronicznej poprzez akceptację Regulaminu i potwierdziły swoją tożsamość dokonując płatności za Zapis za pośrednictwem bramki płatniczej udostępnionej w tym celu przez system Tpay.
 • 13.Dostarczenie przez Użytkownika prawidłowo podpisanego formularza Zapisu oznacza bezwarunkowe i nieodwołalne oświadczenie woli złożenia zapisu na Papiery Wartościowe Emitenta, za wyjątkiem Okresu do Namysłu.
 • 14.Brak opłacenia Zapisu w terminie powoduje nieskuteczność Zapisu.
 • 15.Po pomyślnym złożeniu Zapisu Użytkownik otrzymuje od Administratora potwierdzenie przyjęcia Zapisu w formacie PDF na wskazany adres e-mail Użytkownika.
 • 16.Przed złożeniem Zapisu Inwestor Niedoświadczony musi potwierdzić na stronie internetowej Platformy, co następuje:
  • a)Oferta podlega Okresowi do namysłu, podczas którego Inwestor Niedoświadczony może w dowolnym momencie wycofać swoją ofertę inwestycji lub wyrażenie zainteresowania Ofertą bez podania przyczyny i bez ponoszenia konsekwencji.
  • b)Okres do namysłu rozpoczyna się w momencie złożenia przez Inwestora Niedoświadczonego oferty inwestycji lub wyrażenia zainteresowania i kończy się po czterech dniach kalendarzowych.
  • c)Świadomość możliwości rezygnacji z Oferty.
  • d)Świadomość zagrożeń związanych z inwestycją.

(7) KONTO INWESTORA

 • 1.Konto Inwestora może otworzyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 • 2.Inwestor może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta Inwestora.
 • 3.W celu założenia Konta Inwestora Inwestor zobowiązany jest dokonać rejestracji na Platformie. Inwestor dokonując rejestracji akceptuje postanowienia Regulaminu.
 • 4.Rejestracja na Platformie wymaga podania imienia i nazwiska Inwestora, aktualnego adresu e-mail oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w Polityce Prywatności. W ramach rejestracji Inwestor tworzy hasło do swojego Konta Inwestora.
 • 5.Pełne korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Platformy możliwe jest po uzupełnieniu przez Inwestora danych, o których mowa w ust. 4 powyżej. Pozostałe dane osobowe wymagane przez Emitenta Inwestor może uzupełnić w późniejszym terminie w trakcie wypełniania formularza Zapisu.
 • 6.Po założeniu i aktywacji Konta Inwestora, Inwestor uzupełnia następujące dane: rezydencja podatkowa, adres do doręczeń, numer NIP, numer identyfikacyjny (nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku osoby fizycznej lub numer wpisu do odpowiedniego rejestru w przypadku pozostałych podmiotów).
 • 7.Konto Inwestora zapewnia Inwestorowi następujące funkcjonalności:
  • a)możliwość składania Zapisu na Podstronie,
  • b)możliwość wglądu w historię inwestycji Inwestora wraz z kopią formularza Zapisu zawierającego dane Emitenta, datę i godzinę Zapisu, serię i liczbę posiadanych przez Inwestora akcji lub obligacji Emitenta, kwotę zainwestowaną przez Inwestora w instrumenty finansowe Emitenta oraz status płatności za papiery wartościowe Emitenta,
  • c)możliwość otrzymywania raportów kwartalnych i rocznych Emitenta w formie wiadomości
  • d)możliwość zapisania danych na potrzeby składania Zapisu na Platformie.
 • 8.Dostęp do Konta Inwestora następuje po podaniu loginu i indywidualnego hasła, ustalanego podczas rejestracji na Platformie.
 • 9.Prowadzenie Konta Inwestora jest bezpłatne.

(8) INWESTORZY DOŚWIADCZENI I NIEDOŚWIADCZENI

 • 1.Po uzupełnieniu danych na Koncie Inwestora musi określić, czy jest Inwestorem doświadczonym czy niedoświadczonym zgodnie z kryteriami i procedurą określoną w Załączniku II do Rozporządzenia oraz po wypełnieniu Testu Wiedzy.
 • 2.Każdy Inwestor musi przed pierwszą inwestycją na Platformie, a następnie co 2 lata (przy każdym logowaniu po tym okresie, aż do momentu dokonania aktualizacji) kliknąć w okienko z oświadczeniem, czy jest Inwestorem Doświadczonym czy Niedoświadczonym.
 • 3.Administrator zapewnia, że zanim potencjalny Inwestor Niedoświadczony zaakceptuje Ofertę, której kwota przekracza 1000 EUR lub 5% wartości netto jego zdolności inwestycyjnej obliczonej zgodnie z Kalkulatorem Inwestycyjnym, Inwestor Niedoświadczony:
  • a)otrzymał ostrzeżenie o ryzyku;
  • b)udzielił Administratorowi wyraźnej zgody w momencie dokonywania inwestycji, jeżeli wymaga tego wysokość inwestycji oraz
  • c)udowodnił Administratorowi, że rozumie charakter inwestycji i związane z nią ryzyko.
 • 4.

  Inwestor Doświadczony może inwestować dowolną kwotę bez ograniczeń, nie musi dodatkowo potwierdzać wiedzy o ryzyku i nie przysługuje mu Okres do Namysłu. Inwestor Doświadczony to:

  • a) spółka będąca funduszem inwestycyjnym, lub
  • b) spełnia następujące warunki:
   • (i) w przypadku osoby prawnej innej niż fundusz inwestycyjny, co najmniej jeden z poniższych warunków:
    • fundusze własne w wysokości co najmniej 100 000 EUR,
    • obrót netto w wysokości co najmniej 2 000 000 EUR,
    • suma bilansowa w wysokości co najmniej 1 000 000 EUR,
   • (ii) w przypadku osoby fizycznej co najmniej dwa z poniższych warunków:
    • dochód brutto w wysokości co najmniej 60 000 EUR w roku podatkowym,
    • portfel instrumentów finansowych (depozyty gotówkowe i aktywa finansowe, w tym akcje, obligacje, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych) o wartości przekraczającej 100 000 EUR,
    • inwestor co najmniej od roku pracuje lub pracował w sektorze finansowym, prowadząc działalność zawodową wymagającą znajomości planowanych transakcji lub usług,
    • inwestor przez co najmniej 12 miesięcy zajmował stanowisko kierownicze w funduszu inwestycyjnym, spółce lub innej organizacji kwalifikującej się jako Inwestor Doświadczony,
    • w ciągu ostatnich 12 miesięcy inwestor zawierał transakcje o znacznej wielkości na rynkach kapitałowych ze średnią częstotliwością 10 transakcji na kwartał,
 • 5.Jeżeli Inwestor wskazał, że jest Inwestorem Niedoświadczonym, może w każdej chwili zdać Test Wiedzy i wypełnić Kalkulator Inwestycyjny.
 • 6.Inwestor Niedoświadczony po zidentyfikowaniu się jako Inwestor Niedoświadczony i po każdym negatywnym wyniku Testu Wiedzy zostaje poinformowany, że usługi Platformy mogą być dla niego nieodpowiednie, a inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.
 • 7.W przypadku, gdy potencjalni Inwestorzy Niedoświadczeni nie dostarczą wyników Testu Wiedzy lub gdy dostawcy usług finansowania społecznościowego uważają, w oparciu o informacje otrzymane z Testu Wiedzy, że potencjalni Inwestorzy Niedoświadczeni nie mają wystarczającej wiedzy, umiejętności lub doświadczenia, dostawcy usług finansowania społecznościowego poinformują tych potencjalnych Inwestorów Niedoświadczonych, że usługi oferowane na ich platformach finansowania społecznościowego mogą nie być dla nich odpowiednie i skierują do nich ostrzeżenie o ryzyku. To ostrzeżenie o ryzyku wyraźnie określa ryzyko utraty wszystkich zainwestowanych środków. Potencjalni Inwestorzy Niedoświadczeni jednoznacznie potwierdzą, że otrzymali i zrozumieli ostrzeżenie wydane przez dostawcę usług finansowania społecznościowego.
 • 8.Zanim potencjalny Inwestor Niedoświadczony zaakceptuje ofertę finansowania społecznościowego, inwestując w ten sposób kwotę przekraczającą 1 000 EUR lub 5% wartości netto jego zdolności inwestycyjnej obliczonej zgodnie z Kalkulatorem Inwestycyjnym, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa, dostawca usług finansowania społecznościowego zapewnia w każdym momencie, że taki inwestor:
  • a)otrzyma ostrzeżenie o ryzyku;
  • b)potwierdzi, że zgadza się na inwestycję pomimo ryzyka i że rozumie inwestycję.

(9) OKRES DO NAMYSŁU

 • 1.Inwestor Niedoświadczony ma prawo skorzystać z Okresu do Namysłu
 • 2.Okres do Namysłu rozpoczyna się w momencie złożenia przez potencjalnego inwestora niedoświadczonego oferty inwestycji lub wyrażenia zainteresowania i kończy się po upływie czterech dni kalendarzowych.
 • 3.Przez skorzystanie z Okresu do Namysłu rozumie się możliwość rezygnacji z Zapisu i otrzymania zwrotu zainwestowanych środków w całości, bez potrącania jakichkolwiek opłat i prowizji.
 • 4.Inwestor Niedoświadczony nie musi podawać żadnych powodów ani uzasadnień, aby skorzystać z Okresu do Namysłu.
 • 5.Aby skorzystać z Okresu do Namysłu Inwestor Niedoświadczony wyśle na adres Administratora wiadomość e-mail, z której Użytkownik otrzymał potwierdzenie przyjęcia Zapisu wraz z informacją o chęci skorzystania z Okresu do Namysłu oraz kopią Zapisu i potwierdzeniem płatności. Inwestor może również skorzystać z przycisku na Koncie Inwestora z możliwością złożenia wniosku do Administratora o skorzystanie z Okresu do Namysłu. Przycisk ten będzie odliczał czas do końca Okresu do Namysłu i będzie zlokalizowany w zakładce historii inwestycji na Koncie Inwestora, tak aby Inwestor mógł go łatwo odnaleźć.

(10) KONTO EMITENTA

 • 1.Konto Emitenta może otworzyć wyłącznie osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 • 2.Emitent zamierzający skorzystać z usług Platformy zobowiązany jest do korzystania z Konta Emitenta.
 • 3.Administrator umożliwia dostęp do Konta Emitenta konkretnemu Emitentowi po zawarciu przez Emitenta stosownej umowy z Administratorem, regulującej ich wzajemne zobowiązania.
 • 4.Emitent otrzymuje od Administratora link aktywacyjny umożliwiający założenie Konta Emitenta, na adres poczty elektronicznej podany przez Emitenta w umowie. Po otrzymaniu linku aktywacyjnego Emitent aktywuje Konto Emitenta i ustala hasło dostępu do konta.
 • 5.Emitent zobowiązuje się upoważniać do korzystania z Konta Emitenta jedynie niezbędne osoby oraz dopilnować, aby login i hasło nie były udostępniane osobom trzecim.
 • 6.Konto Emitenta zapewnia Emitentowi następujące funkcjonalności:
  • a)wsparcie techniczne i informatyczne w pracach graficznych i informatycznych na Podstronie,
  • b)możliwość akceptacji i weryfikacji wypełnionych formularzy Zapisów przekazanych przez Inwestorów,
  • c)możliwość otrzymywania od Tpay i weryfikowania informacji o dokonanych wpłatach na papiery wartościowe Emitenta lub ich braku,
  • d)możliwość uzyskania w czasie rzeczywistym informacji o złożonych przez Inwestorów Zapisach, w tym o wartości zgromadzonych lub zadeklarowanych środków,
  • e)możliwość prowadzenia roboczej ewidencji Inwestorów składających Zapisy,
  • f)możliwość przeglądania historii emisji papierów wartościowych Emitenta, obejmującą dane Inwestora, datę i godzinę zapisów, kwoty inwestycji poszczególnych Inwestorów oraz status wpłat na papiery wartościowe Emitenta przez konkretnego Inwestora,
  • g)możliwość komunikacji z Inwestorami, którzy złożyli Zapisy, w tym przesyłania Inwestorom okresowych raportów Emitenta oraz innych informacji związanych z posiadanymi przez Inwestorów papierami wartościowymi Emitenta.

(11) TWORZENIE KAMPANII EMITENTA

 • 1.Wszystkie istotne warunki Oferty, w tym warunki objęcia papierów wartościowych Emitenta, są udostępnione przez Emitenta na Podstronie.
 • 2.Aby Podstrona z Ofertą Emitenta mogła zostać opublikowana i udostępniona Inwestorom, musi zawierać wszystkie istotne informacje i dokumenty wymagane przepisami prawa oraz musi zostać zatwierdzona przez Administratora.
 • 3.Oferty stanowią oferty publiczne, o których mowa w Rozporządzeniu ECSP, wymagają sporządzenia Dokumentu Oferty w postaci Arkusza Kluczowych Informacji Inwestycyjnych dla Inwestorów lub innego dokumentu wymaganego obowiązującymi przepisami prawa.

(12) TABLICA OGŁOSZEŃ

 • 1.Użytkownicy mają możliwość tworzenia ofert sprzedaży i zakupu papierów wartościowych w ramach rynku wtórnego prowadzonego przez Administratora.
 • 2.Rynek wtórny prowadzony jest w oparciu o Tablicę Ogłoszeń sprzedaży lub kupna papierów wartościowych uregulowaną w art. 25 Rozporządzenia.
 • 3.Zamieszczanie ogłoszeń możliwe jest wyłącznie w odniesieniu do papierów wartościowych, które były wcześniej przedmiotem Oferty na Platformie.
 • 4.W celu zamieszczenia ogłoszenia Użytkownik musi załączyć do Tablicy Ogłoszeń Arkusz Kluczowych Informacji Inwestycyjnych, na podstawie której sam dokonał Zapisu oraz cenę.
 • 5.W przypadku zgłoszenia się drugiej strony transakcji, następuje zatwierdzenie treści umowy sprzedaży papierów wartościowych i zawarcie transakcji
 • 6.Płatność za papiery wartościowe następuje za pośrednictwem systemu Tpay.

(13) AGENT ZABEZPIECZEŃ

W celu zapewnienia jasnej i przejrzystej struktury korzystania z usługi Agenta Zabezpieczeń, Agentem Zabezpieczeń, z którym współpracuje Administrator, jest spółka zależna od Administratora, spółka o nazwie MyInvests Administrator należąca do grupy kapitałowej MyInvests.

 • Administrator wymaga, aby Emitent zamierzający pozyskać finansowanie za pośrednictwem Platformy korzystał z usług MyInvests Administrator jako 'Agenta Zabezpieczeń' przy każdej emisji obligacji przeprowadzanej na Platformie przez Administratora
 • Działalność Agenta Zabezpieczeń
  • a)Agent Zabezpieczeń wykonuje prawa i obowiązki wierzyciela w imieniu własnym, lecz na rzecz Inwestorów.
  • b)Agent Zabezpieczeń działa w interesie obligatariuszy, w tym przede wszystkim podejmuje działania mające na celu zaspokojenie obligatariuszy z przedmiotu zabezpieczenia oraz jest upoważniony i zobowiązany do składania oświadczeń o zwolnieniu zabezpieczenia mając przy tym na uwadze najlepszy interes obligatariuszy,
  • c)Prawa i obowiązki Inwestora określają dokumenty emisji obligacji, na które składają się z warunków emisji obligacji („Warunki Emisji”), Umowy Agenta Zabezpieczeń z Emitentem („Umowa”), a także późniejsze umowy zabezpieczeń. Z tych dokumentów wynikają prawa i obowiązki inwestorów. Inwestor uzyskuje dostęp do dokumentów oraz prawo wglądu do umów zawartych w dokumentach. Dokumenty zawsze zawierają następujące postanowienia:
   • i)Warunki żądania przez inwestorów realizacji zabezpieczenia (np. w przypadku braku spłaty obligacji lub inne naruszenie przez emitenta zasad stanowiących podstawę żądania wypłaty) są wymienione i opisane szerzej w „Warunki Emisji”,
   • ii)Administrator i Agent Zabezpieczeń zawsze działają w interesie inwestora, m.in. w taki sposób, aby zapewnić najlepsze rozwiązanie dla inwestora w przypadku wystąpienia opóźnień w płatnościach związanych z projektem,
   • iii)Administrator i Agent Zabezpieczeń informują Inwestora o ewentualnym niewykonaniu zobowiązania Emitenta w terminie 5 dni od dnia otrzymania takiej informacji od Właściciela Projektu lub w inny sposób, ale to przede wszystkim Emitent ma obowiązek poinformować właścicieli obligacji o takiej sytuacji. Informacje o terminowych płatnościach i zdarzeniach braku spłaty obligacji dostępne są w Centralnym Depozycie Papierów Wartościowych, który przekazuje tę informację Agentowi Zabezpieczeń lub Emitentowi na żądanie Agenta Zabezpieczeń lub Emitenta,
   • iv)Inwestorzy mają prawo zmienić Agenta Zabezpieczeń. Prawa i zasady przeniesienia zobowiązań Agenta Zabezpieczeń w przypadku niewypłacalności, likwidacji Agenta Zabezpieczeń lub w przypadku podjęcia przez inwestorów decyzji o zmianie Agenta Zabezpieczeń są wymienione i opisane szerzej w „Warunki Emisji”. Zasady mogą się różnić w zależności od każdej emisji obligacji i jej późniejszych warunków.
  • d)Agent Zabezpieczeń zobowiązany jest podjąć wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy w przypadku braku spłaty obligacji i w związku z egzekucją zabezpieczenia zgodnie z ust. 2 lit. s) i t).
  • e)W wykonaniu Umowy Agent Zabezpieczeń będzie uprawniony do działania wobec Emitenta oraz wobec każdego właściciela (i/lub użytkownika wieczystego) przedmiotu zabezpieczenia, a także będzie uprawniony do sprzedaży przedmiotów zabezpieczenia, a także, w razie potrzeby, do wystąpienia przed właściwymi organami i instytucjami publicznymi, w tym sądami, urzędami i komornikami.
  • f)Inwestor ma prawo żądać od Agenta Zabezpieczeń udzielenia informacji o wykonaniu przez Agenta Zabezpieczeń czynności określonych w Umowie, w tym o przeprowadzonych czynnościach egzekucyjnych lub wypełnieniu przez Emitenta swoich zobowiązań. Inwestor ma także prawo żądać kwartalnych informacji o sytuacji finansowo-prawnej Emitenta i Zabezpieczenia, przy czym Administrator ma obowiązek udostępniać takie informacje wszystkim Inwestorom przynajmniej raz na kwartał.
  • g)Inwestorzy mogą kontaktować się z Agentem Zabezpieczeń za pośrednictwem adresu e-mail: administrator@myinvests.eu.
  • h)Agent Zabezpieczeń jest uprawniony do podejmowania działań mających na celu monitorowanie procesu ustanawiania zabezpieczenia na rzecz Inwestorów w celu zabezpieczenia ich wierzytelności z obligacji oraz informowania Inwestorów o ustanowieniu, zmianie, zwolnieniu i wykreśleniu Zabezpieczenia oraz innych istotnych okolicznościach mających wpływ na zakres praw lub obowiązków Inwestorów związanych z Zabezpieczeniem.
  • i)Wszelkie zawiadomienia kierowane do Inwestorów będą przesyłane bezpośrednio na adresy poczty elektronicznej Inwestorów lub za pośrednictwem informacji zamieszczonych na stronie internetowej.
  • j)Emitent jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów w formie papierowej oraz do przesłania Agentowi Zabezpieczeń wszystkich dokumentów związanych z zabezpieczeniem pocztą elektroniczną. Do dokumentów tych zaliczają się także dokumenty finansowe Emitenta, które jest on zobowiązany udostępniać Inwestorom za pośrednictwem strony internetowej. W szczególności Emitent przesyła na ww. adres e-mail roczne sprawozdania finansowe zbadane przez biegłego rewidenta do czasu wykupu wszystkich Obligacji, wyceny i ich aktualizację, a także jeżeli wynika to z innych dokumentów - inne dokumenty, np. kwartalne sprawozdania finansowe.
  • k)W przypadku ustanowienia zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia zobowiązań wynikających z obligacji, Emitent zobowiązany jest poddać przedmiot zastawu lub hipoteki wycenie przez podmiot posiadający doświadczenie i kwalifikacje zapewniające rzetelną wycenę oraz zachowujący bezstronność i niezależność („Licencjonowany Rzeczoznawca”).
  • l)Emitent jest zobowiązany, na każde żądanie Agenta Zabezpieczeń, udzielić mu wyjaśnień dotyczących stanu prawnego lub faktycznego przedmiotów Zabezpieczenia, przy czym Emitent jest zobowiązany zaspokoić takie żądanie w terminie i formie wskazanej przez Agenta Zabezpieczeń. W szczególności Emitent zobowiązany jest do przedstawienia aktualnej wyceny zabezpieczeń oraz wyjaśnień i środków zaradczych w przypadku spadku wartości zabezpieczenia poniżej poziomu określonego w Arkuszu Kluczowych Informacji Inwestycyjnych.
  • m)Emitent jest zobowiązany, na każde żądanie Agenta Zabezpieczeń udzielić mu informacji dotyczących zgłoszonych żądań wykupu Obligacji, w tym z tytułu naruszenia Warunków Emisji lub zapisów w Arkuszu Kluczowych Informacji Inwestycyjnych
  • n)Emitent jest zobowiązany, na każde żądanie Agenta Zabezpieczeń, do przekazywania mu informacji o sytuacji finansowej, prawnej i innej Emitenta.
  • o)Agent Zabezpieczeń odpowiada za zwołanie i zorganizowanie Zgromadzenia Obligatariuszy w przypadkach przewidzianych w Warunkach Emisji. Dla uniknięcia wątpliwości Agent Zabezpieczeń będzie wykonywał wszelkie prawa, uprawnienia i kompetencje w wykonaniu ważnych uchwał obligatariuszy podjętych na zgromadzeniu obligatariuszy lub, jeżeli otrzyma taką instrukcję obligatariuszy, zaprzestanie wykonywania prawa, uprawnienia lub kompetencji; i nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek działania (lub zaniechania), jeżeli będzie działał (lub zaniecha działania) w wykonaniu instrukcji zgromadzenia obligatariuszy lub w przypadku braku instrukcji zgromadzenia obligatariuszy. Wszyscy właściciele obligacji będą traktowani jednakowo.
  • p)Jakość i terminowość działań Agenta Zabezpieczeń uzależniona jest od spełnienia szeregu warunków i wywiązania się z zobowiązań wobec Agenta Zabezpieczeń. W związku z powyższym Emitent:
   • a)przekaże Agentowi Zabezpieczeń, na jego żądanie, wyczerpujące, prawdziwe i wiarygodne informacje, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej, niezbędne do prawidłowego wykonywania funkcji Agenta Zabezpieczeń,
   • b)przekaże Agentowi Zabezpieczeń, na jego żądanie, kopie (a w uzasadnionych przypadkach również oryginały) wszystkich dokumentów, które będą niezbędne do wykonywania funkcji Agenta Zabezpieczeń,
   • c)będzie informować Agenta Zabezpieczeń o wszelkich decyzjach, które mogą mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie funkcji Agenta Zabezpieczeń,
   • d)poinformuje Agenta Zabezpieczeń o wszelkich zmianach dotyczących uprzednio przekazanych informacji.
  • q)Niezależnie od innych postanowień Umowy, Agent Zabezpieczeń nie jest zobowiązany do podejmowania jakichkolwiek działań lub powstrzymywania się od podejmowania jakichkolwiek działań, jeżeli w jego uzasadnionego przekonania stanowiłoby to lub mogłoby stanowić naruszenie jakichkolwiek przepisów prawa lub regulacji, wyroku lub naruszenia obowiązków, w tym obowiązku zachowania poufności.
  • r)Zaspokojenie z przedmiotu Hipoteki nastąpi w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego.
  • s)Zaspokojenie z przedmiotów Zastawów jako przedmiotów obciążonych zastawami rejestrowymi nastąpi według wyboru Agenta Zabezpieczeń: w toku sądowego postępowania egzekucyjnego lub poprzez przejęcie na własność przedmiotu zastawu rejestrowego lub w drodze przetargu publicznego przeprowadzonego przez notariusza lub komornika.
  • t)W przypadku nieuregulowania przez Emitenta wymagalnych wierzytelności właścicieli obligacji, Agent Zabezpieczeń jest uprawniony, zgodnie z odpowiednią dyspozycją właścicieli obligacji, do wezwania Emitenta (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) do zapłaty należnych i niezapłaconych kwot w terminie nie krótszym niż 5 Dni Roboczych. Jeżeli Emitent nie zastosuje się do żądania Agenta Zabezpieczeń, Agent Zabezpieczeń będzie uprawniony do podjęcia działań zgodnie z instrukcją posiadaczy obligacji, mających bezpośrednio na celu zaspokojenie roszczeń właścicieli obligacji z tytułu Zabezpieczenia w sposób wskazany w instrukcji obligatariuszy. W przypadku braku instrukcji obligatariuszy, Agent Zabezpieczeń może (ale nie jest zobowiązany) podjąć powyższe działania (lub powstrzymać się od podjęcia jakichkolwiek działań), które według jego uznania leżą w najlepszym interesie obligatariuszy.
  • u)Agent Zabezpieczeń jest uprawniony do podziału środków uzyskanych w wyniku zaspokojenia roszczeń obligatariuszy z przedmiotów zabezpieczenia proporcjonalnie do ich roszczeń w sposób wskazany w instrukcji obligatariuszy lub zgodnie z wolą obligatariuszy lub przekazania środków pieniężnych uzyskanych w wyniku egzekucji podmiotowi prowadzącemu rejestr / ewidencję Obligacji w celu wypłaty środków obligatariuszom za pośrednictwem tego podmiotu.
  • v)Agent Zabezpieczeń ma obowiązek równego traktowania obligatariuszy. Oznacza to w szczególności, że podejmie działania mające na celu zabezpieczenie wykonania zobowiązań wynikających ze wszystkich Obligacji.
  • w)Agent Zabezpieczeń nie jest zobowiązany do samodzielnego pokrywania kosztów i wydatków w zakresie czynności związanych z zaspokojeniem zobowiązań wynikających z Obligacji. Agent Zabezpieczeń będzie uprawniony do żądania od obligatariuszy wpłaty zaliczek na poczet kosztów i wynagrodzenia Agenta Zabezpieczeń związanych z takimi czynnościami w przypadku, gdy te koszty i wynagrodzenie nie zostaną pokryte przez Emitenta. Powyższe zaliczki mogą zostać pobrane przez Agenta Zabezpieczeń ze środków uzyskanych z realizacji Przedmiotów Zabezpieczenia. W przypadku braku środków na pokrycie kosztów i wydatków Agent Zabezpieczeń może wstrzymać się z podjęciem takich działań do czasu uzyskania niezbędnych środków od obligatariuszy. Agent Zabezpieczeń powinien wyznaczyć obligatariuszom termin co najmniej 30 dni na dostarczenie niezbędnych środków, w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu może on rozwiązać Umowę. Jeżeli Emitent nie zapłaci Agentowi Zabezpieczeń, może to zostać uznane za naruszenie Warunków Emisji, co może skutkować natychmiastową wymagalnością Obligacji.
  • x)Agent Zabezpieczeń ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających m.in. z niniejszych regulacji wyłącznie z winy umyślnej lub w wyniku rażącego niedbalstwa.
  • y)Agent Zabezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za: nieskuteczność lub zaniechanie ochrony jakiegokolwiek Zabezpieczenia; lub jakiekolwiek inne działanie podjęte lub zaniechane przez niego, chyba że jest ono spowodowane winą umyślną lub rażącym niedbalstwem.
  • z)Agent Zabezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków w wyniku nieprzekazania Agentowi Zabezpieczeń informacji lub nieotrzymania przez Agenta Zabezpieczeń odpowiednich instrukcji obligatariuszy, jak również przekazania Agentowi Zabezpieczeń nieprawdziwych, niedokładnych, nieprecyzyjnych lub nierzetelnych informacji lub instrukcji obligatariuszy. Agent Zabezpieczeń nie jest zobowiązany do weryfikacji przekazanych mu informacji lub instrukcji obligatariuszy.
  • aa)Prawa Agenta Zabezpieczeń wynikające z Umowy wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia ostatniego Zabezpieczenia.
  • bb)W przypadku naruszenia postanowień Umowy o ustanowieniu Agenta Zabezpieczeń, Emitent lub Agent Zabezpieczeń, w terminie 3 Dni Roboczych od powzięcia wiadomości o naruszeniu postanowień Umowy o ustanowieniu Agenta Zabezpieczeń, poinformuje właścicieli obligacji drogą elektroniczną lub listowną.
  • cc)W przypadku wygaśnięcia Umowy (niezależnie od podstawy prawnej takiego rozwiązania) Agent Zabezpieczeń ma obowiązek działać do czasu rozpoczęcia świadczenia usług przez nowego Agenta Zabezpieczeń, przy czym w tym czasie Agent Zabezpieczeń zobowiązany jest podejmować jedynie kluczowe i niezbędne działania. Emitent za zgodą zgromadzenia obligatariuszy powoła nowego Agenta Zabezpieczeń, z którym zawrze nową Umowę, w terminie 5 Dni Roboczych od dnia uzyskania zgody zgromadzenia obligatariuszy dla tego Agenta Zabezpieczeń . Jeżeli Emitent nie podpisze Umowy z Agentem Zabezpieczeń, może to zostać uznane za naruszenie Warunków Emisji, co może skutkować natychmiastową wymagalnością Obligacji.
  • dd)Powyższe stosuje się odpowiednio również w przypadku wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn przez Emitenta lub Agenta Zabezpieczenia.
 • Zgromadzenie obligatariuszy:
  • a)Zgromadzenie obligatariuszy jest reprezentacją wszystkich obligatariuszy uprawnionych z obligacji danej serii lub z obligacji objętych tym samym kodem.
  • b)Koszty zwołania i przeprowadzenia zgromadzenia obligatariuszy ponosi Emitent.
  • c)Uchwała zgromadzenia obligatariuszy może dotyczyć
   • i)wysokości lub sposób ustalania wysokości świadczeń wynikających z obligacji, w tym warunków wypłaty odsetek,
   • ii)terminu, miejsca lub sposobu spełnienia świadczeń wynikających z obligacji, w tym dni, według których ustala się osoby uprawnione do tych świadczeń,
   • iii)zasad przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne,
   • iv)wysokości, formy lub warunków zabezpieczenia roszczeń wynikających z obligacji,
   • v)wydania Agentowi Zabezpieczeń instrukcji w sprawach związanych z realizacją przedmiotów zabezpieczenia,
   • vi)zasad zwoływania, funkcjonowania lub podejmowania uchwał przez zgromadzenie obligatariuszy.
  • d)Zgromadzenie obligatariuszy jest zwoływane przez Emitenta:
   • i)w przypadku i terminie określonym w Warunkach Emisji Obligacji lub Arkuszu Kluczowych Informacji Inwestycyjnych;
   • ii)na żądanie obligatariusza lub obligatariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 łącznej wartości nominalnej obligacji danej serii lub objętych tym samym kodem;
   • iii)z własnej inicjatywy Emitenta lub Agenta Zabezpieczeń
  • e)Żądanie zwołania zgromadzenia obligatariuszy należy złożyć Emitentowi na piśmie lub w postaci elektronicznej wraz z uzasadnieniem.
  • f)Jeżeli zgromadzenie obligatariuszy nie zostanie zwołane w terminie 14 dni od dnia złożenia Emitentowi żądania, o którym mowa w punkcie powyżej, Agent Zabezpieczeń może, po uprzednim wezwaniu Emitenta do złożenia wyjaśnień dotyczących braku zwołania zgromadzenia obligatariuszy, upoważnić do zwołania zgromadzenia obligatariuszy osobę, która wystąpiła z tym żądaniem.
  • g)Zgromadzenie obligatariuszy zwołuje się przez ogłoszenie dokonane na co najmniej 21 dni przed terminem zgromadzenia.
  • h)Ogłoszenie powinno zawierać informację o dacie, godzinie, miejscu i porządku obrad zgromadzenia obligatariuszy, a także informację o miejscu złożenia świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o posiadaniu obligacji. Ogłoszenie zawiera również informacje o sposobie uczestniczenia w zgromadzeniu obligatariuszy i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ogłoszenie może zawierać również inne informacje niezbędne obligatariuszowi do podjęcia decyzji o udziale w zgromadzeniu obligatariuszy.
  • i)Emitent publikuje ogłoszenie na swojej stronie internetowej lub w inny sposób określony w Warunkach Emisji lub Arkuszu Kluczowych Informacji Inwestycyjnych. W przypadku zwołania zgromadzenia obligatariuszy na podstawie upoważnienia Agenta Zabezpieczeń, ogłoszenie może zostać opublikowane na jego stronie internetowej.
  • j)Lista obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu obligatariuszy jest udostępniana przez Emitenta w jego siedzibie co najmniej na 3 dni robocze przed zgromadzeniem obligatariuszy.
  • k)Obligatariusz ma prawo przeglądać listę oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.
  • l)Obligatariusz może uczestniczyć w zgromadzeniu obligatariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu kontrolującego Emitenta lub pracownik takiego podmiotu.
  • m)W zgromadzeniu obligatariuszy powinien uczestniczyć członek organu Emitenta.
  • n)Zgromadzenie obligatariuszy otwiera Emitent lub obligatariusz wyznaczony przez Agenta Zabezpieczeń.
  • o)Po otwarciu zgromadzenia obligatariuszy, spośród uczestników zgromadzenia obligatariuszy wybierany jest przewodniczący zgromadzenia. Przewodniczący prowadzi zgromadzenie, a bez zgody zgromadzenia obligatariuszy nie ma prawa zmieniać kolejności spraw objętych porządkiem obrad.
  • p)Niezwłocznie po wyborze przewodniczącego sporządzana jest lista obecności zawierająca informacje m.in. takie jak: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania lub nazwę (firmę) i siedzibę obligatariuszy. Listę podpisuje przewodniczący zgromadzenia obligatariuszy.
  • q)Lista obecności jest wyłożona do wglądu podczas obrad zgromadzenia obligatariuszy.
  • r)Zgromadzenie obligatariuszy jest ważne, jeżeli reprezentowana jest co najmniej połowa skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji.
  • s)Zgromadzenie obligatariuszy podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad.
  • t)Każda obligacja daje prawo do jednego głosu na zgromadzeniu obligatariuszy.
  • u)Uchwały zgromadzenia obligatariuszy zapadają bezwzględną większością głosów.
  • v)Emitent w Warunkach Emisji lub w Arkuszu Kluczowych Informacji Inwestycyjnych może ustanowić bardziej rygorystyczne zasady podejmowania uchwał przez zgromadzenie obligatariuszy, w szczególności może wskazać przypadki, w których podjęcie uchwały przez zgromadzenie obligatariuszy będzie wymagało zgody wszystkich obligatariuszy obecnych na zgromadzeniu.
  • w)Z przebiegu zgromadzenia obligatariuszy sporządzany jest protokół. Protokół jest podpisywany przez przewodniczącego zgromadzenia obligatariuszy. Do protokołu załącza się listę obecności oraz uchwały podjęte przez zgromadzenie obligatariuszy.
  • x)W terminie 7 dni Emitent publikuje na swojej stronie internetowej protokół ze zgromadzenia obligatariuszy.

(14) PRAWA AUTORSKIE

 • 1.Administratorowi przysługują wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, do treści zamieszczanych na Platformie, z wyjątkiem informacji i plików zamieszczanych przez Emitentów.
 • 2.Treść Platformy nie może być powielana, rozpowszechniana ani publikowana w celach innych niż dozwolony użytek prywatny.
 • 3.Użytkownik ma prawo do przeglądania Platformy na swoim komputerze lub drukowania fragmentów tych stron wyłącznie na użytek własny, a nie w celu rozpowszechniania lub redystrybucji, bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
 • 4.Poszczególne dokumenty zamieszczone na Platformie mogą podlegać dodatkowym warunkom określonym w tych dokumentach.
 • 5.Wszelkie działania naruszające prawa autorskie Administratora lub prawa własności intelektualnej są zabronione.
 • 6.Nazwy produktów związanych z przedmiotem działalności oraz usługami świadczonymi przez Administratora są nazwami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 • 7.Wszelkie znaki towarowe lub nazwy handlowe osób trzecich użyte na niniejszej Platformie należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Dostęp Użytkownika do Platformy nie powinien być interpretowany jako udzielenie jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków pojawiających się na Platformie bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora lub innego właściciela takich znaków.
 • 8.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji i plików przekazanych w celu prezentacji Oferty zamieszczonych na stronie internetowej Emitenta.

(15) DANE OSOBOWE

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora na zasadach szczegółowo określonych w Polityce Prywatności, która została udostępniona Użytkownikom przez Administratora na Platformie w sposób umożliwiający jej utrwalenie i zapisanie na dysku twardym komputera lub innym nośniku danych. Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności przed podaniem lub przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych Administratorowi.

(16) REKLAMACJE

 • 1.Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia Reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Platformy, działalnością Emitenta, Ofertą i wykorzystaniem Okresu do Namysłu, a także świadczeniem usług przez Administratora. Formularz Reklamacyjny można wypełnić na stronie internetowej Platformy lub przesłać Administratorowi na adres e-mail: help@myinvests.eu lub investor@myinvests.eu.
 • 2.Treść Reklamacji powinna zawierać następujące informacje:
  • a)imię i nazwisko albo nazwa/firma osoby składającej Reklamację,
  • b)przedmiot Reklamacji;
  • c)wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do rozpatrzenia Reklamacji.
 • 3.Reklamacja powinna dodatkowo zawierać szczegółowy opis zdarzenia będącego podstawą Reklamacji, chyba że dotyczy ona chęci skorzystania z Okresu do Namysłu
 • 4.Administrator po otrzymaniu Reklamacji ocenia, czy jest ona jasna, kompletna oraz zawiera wszelkie istotne dowody i informacje niezbędne do jej rozpatrzenia. W stosownych przypadkach Administrator zwraca się do Użytkownika o podanie dodatkowych informacji, jeżeli Reklamacja jest niejasna lub niekompletna, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia Reklamacji.
 • 5.Administrator rozpatruje reklamację i potwierdza przyjęcie reklamacji oraz potwierdza Użytkownikowi zasadność reklamacji w terminie dziesięciu (10) dni od dnia jej otrzymania.
 • 6.Administrator udziela odpowiedzi na Reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania Reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
 • 7.W przypadkach szczególnie skomplikowanych, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie określonym powyżej, Administrator:
  • a)jasno wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
  • b)wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
  • c)wskazuje przewidywany czas rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji;
 • 8.W przypadku niedotrzymania terminu wynoszącego 30 dni, a w niektórych przypadkach sześćdziesiąt (60) dni od dnia otrzymania Reklamacji, Reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Użytkownika, który złożył Reklamację.
 • 9.Decyzja w sprawie Reklamacji przekazywana jest Użytkownikowi w formie elektronicznej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, tj. zostanie przesłana Użytkownikowi na adres e-mail podany w Reklamacji. Decyzja w sprawie Reklamacji musi mieć formę pisemną i być sporządzona jasnym, prostym i łatwym do zrozumienia językiem.
 • 10.Za przebieg procedury rozpatrywania Reklamacji odpowiedzialny jest Administrator.

(17) ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 • 1.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Platformy, Konta Inwestora lub Konta Emitenta w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • 2.Administrator oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby Platforma była dostępna w sposób ciągły, a usługi świadczone w jej ramach były na najwyższym możliwym poziomie, Administrator w szczególności:
  • a)nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności Platformy, bez względu na przyczyny, w szczególności zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępności Platformy w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji, ulepszenia Platformy lub dodania usług, systemów obsługujących je, a w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników lub Użytkowników Zarejestrowanych,
  • b)zastrzega sobie prawo do bezwarunkowego czasowego zawieszenia lub zaprzestania działania Platformy w przypadkach innych niż określone w punkcie poprzednim, w tym w celu zablokowania dostępu dla wybranych Użytkowników, wybranych stron internetowych lub wybranych adresów IP.
 • 3.Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Platformy na skutek działań Administratora określonych powyżej.
 • 4.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za okresową niemożność korzystania z Platformy, Konta Inwestora lub Konta Emitenta, jeżeli okresowa niemożność korzystania wynika z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi niezależny i zewnętrzny usługodawca, w szczególności usługi informatyczne lub telekomunikacyjne świadczone na rzecz Administratora lub Użytkownika, bądź siłą wyższą, lub inne zdarzenia, których Administrator nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec.
 • 5.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny Platformy, a także za szkody powstałe na skutek uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika lub jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z Platformy, w szczególności jako wyniku przedostania się wirusów komputerowych do systemu teleinformatycznego Użytkownika.
 • 6.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych zamieszczonych przez Użytkownika na Platformie.
 • 7.Podmiotem odpowiedzialnym za prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji zawartych w Arkuszu Kluczowych Informacji Inwestycyjnych oraz innych materiałach na Platformie (informacje, treści, grafiki) jest Emitent. Administrator podejmuje jednak wszelkie uzasadnione działania, aby zapewnić prawidłowość informacji przekazywanych inwestorom, w związku z czym weryfikuje kompletność, poprawność i jasność informacji zawartych w Arkuszu Kluczowych Informacji Inwestycyjnych i materiałach na Platformie.
 • 8.Administrator zapewnia, że dokłada należytej staranności, aby wszelkie informacje, w tym komunikaty marketingowe, przekazywane klientom w ramach Platformy na temat Administratora, kosztów, ryzyka finansowego i opłat związanych z usługami lub inwestycjami w zakresie finansowania społecznościowego, kryteriów wyboru projektów opartych na finansowaniu społecznościowym oraz charakteru i ryzyka usług finansowania społecznościowego są rzetelne, jasne i nie wprowadzają w błąd.
 • 9.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku inwestycji Inwestora w papiery wartościowe Emitenta, w szczególności za utracone korzyści lub nieosiągnięcie zamierzonych celów, korzyści lub innego rodzaju pożytków.
 • 10.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Emitenta zobowiązań wynikających ze stosunku łączącego Inwestora z Emitentem.
 • 11.Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość, prawdziwość i aktualność danych przekazanych Administratorowi.
 • 12.Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie swojego Konta Inwestora lub Konta Emitenta osobom trzecim oraz za niezachowanie w tajemnicy danych logowania do Konta.

(18) LIKWIDACJA KONTA INWESTORA

 • 1.Funkcjonowanie Konta Inwestora na Platformie jest bezterminowe, z zastrzeżeniem postanowień określonych poniżej.
 • 2.Inwestor może w każdej chwili zażądać usunięcia konta z Platformy
 • 3.Ze względów bezpieczeństwa Konto Inwestora może zostać usunięte wyłącznie przez Administratora. W celu usunięcia konta Inwestor powinien skontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej przeznaczony do złożenia Reklamacji.

(19) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1.Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, w szczególności w przypadku zmian przepisów prawa lub zmian warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania Platformy. W takiej sytuacji Administrator poinformuje Użytkowników o tych zmianach na siedem (7) dni przed dniem wejścia w życie nowej wersji Regulaminu. W takiej sytuacji nowa wersja Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym w treści powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 • 2.Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Platformy i wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na Platformie.
 • 3.Niniejsza wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem 29.11.2023