Regulamin świadczenia usług przez MyInvests Europe OÜ

(1) Postanowienia ogólne

 • 1. Regulamin określa warunki korzystania z platformy MYINVESTS, administrowanej i zarządzanej przez Administratora.
 • 2. Właścicielem i operatorem Platformy jest Administrator.
 • 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed korzystaniem z Platformy.
 • 4. Rozpoczynając korzystanie z Platformy, akceptujesz postanowienia Regulaminu.
 • 5. Inwestowanie w instrumenty finansowe (np. akcje lub obligacje) wiąże się z ryzykiem poniesienia straty. Decyzję o inwestowaniu w akcje powinien podjąć Inwestor samodzielnie, opierając się na ocenie swojej sytuacji finansowej i ocenie ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje.

(2) Definicje

 • 1. Administrator - MYINVESTS EUROPE OÜ z siedzibą w Estonii, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, A. Weizenbergi tn 32, 10127, numer rejestracji: 16596868, firma administrująca i prowadząca Platformę,
 • 2. Emitent - firma, która przeprowadza ofertę publiczną swoich akcji lub obligacji i prowadzi kampanię promocyjną tej oferty na Platformie oraz która zawarła umowę o współpracy z Administratorem,
 • 3. Emisje - oferta publiczna na nabycie akcji lub obligacji Emitenta,
 • 4. Inwestor - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która zarejestrowała się na Platformie i która złożyła lub potencjalnie zamierza złożyć Subskrypcję,
 • 5. Ustawa o papierach wartościowych i rynkach - ustawa o papierach wartościowych i rynkach, która obowiązuje w Republice Estońskiej,
 • 6. Papiery wartościowe - Akcje i obligacje
 • 7. Skarga - oświadczenie o niezadowoleniu skierowane do Administratora przez jednego z Użytkowników dotyczące świadczenia usług Administratora,
 • 8. Konto Emitenta - indywidualny profil Emitenta w bazie danych Administratora, umożliwiający korzystanie z funkcjonalności Platformy,
 • 9. Konto Inwestora - indywidualny profil Inwestora w bazie danych Administratora, umożliwiający korzystanie z funkcjonalności Platformy,
 • 10. Kluczowe Informacje o Inwestycji - dokument przygotowany przez Emitenta dotyczący Oferty, który Administrator przekazuje potencjalnemu Inwestorowi, a którego klarowność, dokładność i kompletność ocenia Administrator,
 • 11. Polityka prywatności - polityka prywatności na Platformie, używana przez Administratora i udostępniana Użytkownikom na stronie internetowej Platformy, przygotowana przez Emitenta dotycząca Oferty, którą Administrator przekazuje potencjalnemu Inwestorowi, a którego klarowność, dokładność i kompletność ocenia Administrator,
 • 12. Oferta - publiczna oferta akcji lub obligacji Emitenta promowana na Platformie,
 • 13. Platforma - platforma finansowania społecznościowego zarządzana przez Administratora, dostępna na stronie internetowej www.myinvests.eu,
 • 14. Podstrona Emitenta lub Podstrona - strona Oferty dedykowana Ofercie, poprzez którą Inwestor może złożyć Subskrypcję,
 • 15. Tpay - system płatności należący do firmy Krajowy Integrator Płatności SA z siedzibą w Poznaniu, posiadającej licencję Narodowego Instytutu Płatniczego nr IP27 / 2014 wydaną przez Polską Komisję Nadzoru Finansowego, za pomocą którego Inwestor opłaca Subskrypcję,
 • 16. Regulamin - warunki korzystania z Platformy, administrowanej i zarządzanej przez Administratora,
 • 17. ECSP Regulation - Rozporządzenie (UE) 2020/1503 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 października 2020 r. w sprawie dostawców usług finansowania społecznościowego w celu prowadzenia działalności gospodarczej oraz zmieniające Rozporządzenie (UE) 2017/1129 i Dyrektywę (UE) 2019/1937,
 • 18. Okres rozważenia - okres prekontraktowego okresu namysłu zapewniany przez Administratora, w czasie którego potencjalny inwestor nie będący inwestorem wyrafinowanym może w dowolnym momencie odwołać swoją ofertę inwestycji lub wyrażenia zainteresowania Ofertą, bez podania przyczyny i ponoszenia kary,
 • 19. Inwestor wyrafinowany - Inwestor będący inwestorem wyrafinowanym oznacza dowolną osobę fizyczną lub prawną, która jest klientem profesjonalnym na mocy punktu (1), (2), (3) lub (4) Sekcji I Załącznika II do Dyrektywy 2014/65 / UE lub jakakolwiek osoba fizyczna lub prawna, która uzyskała zgodę Administratora na traktowanie jej jako inwestora wyrafinowanego zgodnie z kryteriami i procedurą określoną w Załączniku II do Rozporządzenia, okres prekontraktowego okresu namysłu zapewniany przez Administratora, w czasie którego potencjalny inwestor nie będący inwestorem wyrafinowanym może w dowolnym momencie odwołać swoją ofertę inwestycji lub wyrażenia zainteresowania Ofertą, bez podania przyczyny i ponoszenia kary,
 • 20. Inwestor niebędący inwestorem wyrafinowanym - Oznacza Inwestora, który nie jest inwestorem wyrafinowanym,
 • 21. Użytkownik - Inwestor lub Emitent,
 • 22. Subskrypcja - subskrypcja akcji lub obligacji wydanych przez Emitenta w ramach Oferty, złożona przez Inwestora Emitentowi.

(3) WARUNKI TECHNICZNE

1. Aby prawidłowo korzystać z funkcjonalności Platformy, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

 • a) Połączenie internetowe,
 • b) Posiadanie urządzeń umożliwiających korzystanie z zasobów Internetu,
 • c) Korzystanie z przeglądarki internetowej, która umożliwia wyświetlanie dokumentów hipertekstowych na ekranie urządzenia, połączonego z Internetem za pomocą usługi internetowej, obsługującej język programowania JavaScript i akceptującej pliki cookie,
 • d) Posiadanie adresu e-mail.

2. W ramach Platformy, Użytkownikom zabrania się używania wirusów, botów, robaków lub innych kodów komputerowych, plików lub programów, w szczególności tych automatyzujących procesy skryptów i aplikacji lub innych kodów, plików lub narzędzi.

(4) DZIAŁALNOŚĆ PLATFORMY

 • W ramach swojej działalności Administrator udostępnia Emitentom na Platformie przestrzeń internetową w celu dostarczenia Inwestorom informacji o działalności Emitenta i możliwości promocji Oferty Emitenta.
 • Administrator dostarcza także Emitentowi system informatyczny do akceptacji, weryfikacji, zatwierdzania i informowania Inwestora o akceptacji Subskrypcji Inwestora.
 • Inwestor ma prawo korzystać z Platformy tylko do celów osobistych.
 • Inwestor jest zobowiązany korzystać z Platformy zgodnie z postanowieniami Regulaminu i ogólnie obowiązującym prawem.
 • Wszystkie materiały zamieszczone na Platformie mają charakter promocyjny i reklamowy i nie stanowią oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy o papierach wartościowych i rynkach, rekomendacji ani porad inwestycyjnych, podatkowych ani prawnych.
 • Platforma umożliwia wyłącznie obligacje zabezpieczone, tj. zabezpieczone hipoteką lub innym zabezpieczeniem w wysokości nie mniejszej niż 150% wartości obligacji lub obydwoma zabezpieczeniami. Ponadto akceptowane są tylko emisje obligacji, w których administrator zabezpieczenia ma wcześniejsze doświadczenie i dobre referencje w kraju, gdzie znajdują się zabezpieczenia. Wartość zabezpieczenia dla obligacji oceni profesjonalny audytor. Wszystkie koszty związane z usługami administratora zabezpieczenia musi pokryć Właściciel Projektu.
 • Właściciel Projektu może dowolnie wybrać podmiot pełniący funkcję administratora zabezpieczenia, zgodnie z punktem 6 powyżej, jednak administrator zabezpieczenia będzie musiał działać co najmniej zgodnie z zobowiązaniami określonymi w projekcie administratora zabezpieczenia zaproponowanym przez Platformę.
 • Wszystkie informacje, treści, grafiki lub inne materiały na Platformie dotyczące danego Emitenta i Oferty są własnością i pochodzą wyłącznie od Emitenta lub Administratora.
 • Administrator nie ingeruje w żaden sposób w treść i materiały przygotowane przez Emitenta, chyba że naruszają one ogólnie obowiązujące przepisy prawa lub nie są prawdziwe, w zakresie, w jakim Administrator ma udokumentowane powiadomienie o takim naruszeniu.
 • Informacje o Emitentach i Projektach są zamieszczane na Platformie w kolejności chronologicznej, a kolejność, w jakiej są zamieszczane, nie stanowi żadnych rekomendacji inwestycyjnych Administratora.
 • Materiały zamieszczone na Platformie mają charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a publiczne oferty przedstawiane przez Emitentów nie wymagają sporządzenia prospektu, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
 • Następujące funkcje są dostępne jako część Platformy dla Użytkowników:
  • a) możliwość uzyskania informacji o Platformie oraz przedmiocie działalności i usługach świadczonych przez Administratora,
  • b) możliwość uzyskania informacji o działalności Emitentów i ich Ofertach, w tym przekierowanie do Podstrony,
  • c) możliwość utworzenia Konta Inwestora przez Inwestora i korzystania z funkcjonalności Konta Inwestora,
  • d) możliwość utworzenia Konta Emitenta przez Emitenta i korzystania z funkcjonalności Konta Emitenta,
  • e) możliwość skontaktowania się z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego.
  • f) informacje o rynku inwestycyjnym dostarczane przez zewnętrzne portale informacyjne
  • g) Ogólne przewodniki, artykuły i inne materiały mające na celu edukację użytkowników na temat zasad rynku finansowego i dokonywania inwestycji.
 • Na Platformie możliwe jest handlowanie instrumentami finansowymi, które wcześniej były przedmiotem Oferty Emitenta na Platformie.

Inwestor jest zobowiązany korzystać z Platformy zgodnie z postanowieniami Regulaminu i ogólnie obowiązującym prawem.

(5) OŚWIADCZENIA ADMINISTRATORA

 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość ani wiarygodność informacji dostarczanych przez Emitentów, jednak podejmuje wszelkie starania w celu zweryfikowania tych informacji.
 • Administrator ponosi odpowiedzialność za powodzenie inwestycji dokonanych przez Inwestorów i nie gwarantuje powodzenia inwestycji w żaden sposób.
 • Administrator nie działa jako instytucja płatnicza i nie świadczy usług płatniczych w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych.
 • Administrator nie przeprowadza analiz inwestycyjnych Ofert pod względem atrakcyjności inwestycyjnej dla konkretnych Inwestorów i nie gwarantuje, że Inwestor osiągnie zysk z inwestowania w Ofertę Emitenta.

(6) SKŁADANIE REJESTRACJI PRZEZ INWESTORA

 • Podstrona jest ogólnie dostępna dla wszystkich Użytkowników w taki sposób, że można ją otworzyć w aplikacji i w przeglądarce internetowej oraz swobodnie przeglądać, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w tej sekcji.
 • Warunkiem skutecznego zawarcia umowy subskrypcji akcji jest to, że Użytkownik składa Emitentowi skuteczną Subskrypcję na formularzu Subskrypcji i dokonuje płatności za akcje w okresie Emisji (zwanej dalej: "Subscription Period").
 • Akceptacja Subskrypcji przez Emitenta trwa przez określony okres czasu, wskazywany za każdym razem w Karcie Kluczowych Informacji Inwestycyjnych.
 • Podmiotem uprawnionym do akceptacji Subskrypcji jest Emitent lub Platforma za pośrednictwem systemu informatycznego.
 • Aby zawiadomić o zamiarze subskrybowania akcji lub obligacji Emitenta, Użytkownik wypełnia elektroniczny formularz Subskrypcji i akceptuje wymagane zgody.
 • Podmiotem uprawnionym do akceptacji Subskrypcji jest Emitent lub Platforma za pośrednictwem systemu informatycznego.
 • Poprzez wypełnienie formularza Subskrypcji, Użytkownik składa zawarte w nim oświadczenia.
 • Po wypełnieniu formularza Subskrypcji i wybraniu przycisku przesyłającego Subskrypcję, Użytkownik zostaje przekierowany na bezpieczną stronę płatności obsługiwaną przez system płatności należący do Tpay, aby uiścić płatność za złożoną Subskrypcję w zadeklarowanej kwocie. Środki wpłacone przez Użytkownika w ramach systemu Tpay są przekazywane na odpowiednie konto płatnicze prowadzone dla Administratora, a następnie przekazywane Emitentowi po zakończeniu emisji.
 • W chwili złożenia Subskrypcji, Użytkownik otrzymuje od Administratora potwierdzenie złożenia formularza Subskrypcji w formacie pdf na wskazany adres e-mail Użytkownika.
 • Subskrypcje są akceptowane przez Administratora w formie elektronicznej i w wyjątkowych przypadkach w formie papierowej.
 • Elektroniczna subskrypcja wymaga wypełnienia formularza Subskrypcji i przesłania go do Administratora za pośrednictwem systemu informatycznego.
 • Elektroniczna subskrypcja może być również składana w formie elektronicznej przez osoby, które zawarły umowę o składaniu oświadczeń woli w formie elektronicznej poprzez akceptację Regulaminu przed złożeniem Subskrypcji i potwierdziły swoją tożsamość, dokonując płatności za Subskrypcję za pośrednictwem bramki płatności dostarczonej w tym celu przez TPay.
 • Dostarczenie przez Użytkownika prawidłowo podpisanego Formularza Zapisu oznacza bezwarunkowe i nieodwołalne oświadczenie woli objęcia akcji lub obligacji Emitenta, z wyłączeniem Okresu Namysłu.
 • Failure to pay the Subscription in due time shall render the Subscription ineffective.
 • Po pomyślnym złożeniu Subskrypcji, Użytkownik otrzymuje od Administratora potwierdzenie akceptacji Subskrypcji w formacie pdf na wskazany adres e-mail Użytkownika.
 • Przed złożeniem Subskrypcji, niedoświadczony Inwestor musi potwierdzić na stronie internetowej Platformy następujące informacje:
  • a) Oferta podlega Okresowi Rozważenia, w trakcie którego niedoświadczony inwestor może w dowolnym momencie wycofać swoją ofertę inwestycji lub wyrażenia zainteresowania Ofertą bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kary.
  • b) Okres Rozważenia rozpoczyna się w chwili, gdy niedoświadczony inwestor składa ofertę inwestycji lub sygnalizuje wyrażenie zainteresowania i kończy się po upływie czterech dni kalendarzowych.
  • c) świadomość, jak zrezygnować z Oferty.
  • d) świadomość ryzyka związanego z inwestycją

(7) KONTO INWESTORA

 • Konto Inwestora może być otwarte przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemająca zdolności prawnej.
 • Inwestor może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta Inwestora.
 • Aby utworzyć Konto Inwestora, Inwestor jest zobowiązany do rejestracji na Platformie. Rejestrując się, Inwestor akceptuje postanowienia Regulaminu.
 • Rejestracja na Platformie wymaga podania imienia i nazwiska Inwestora oraz bieżącego adresu e-mail i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w Polityce Prywatności. W ramach rejestracji, Inwestor tworzy swoje hasło do swojego Konta Inwestora.
 • Pełne korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Platformy jest możliwe po uzupełnieniu przez Inwestora danych wymienionych w ustępie 4 powyżej. Inwestor może później uzupełnić inne dane osobowe wymagane przez Emitentów przy wypełnianiu Formularza Subskrypcji.
 • Po utworzeniu i aktywacji Konta Inwestora uzupełnia następujące dane: miejsce zamieszkania podatkowego, adres do doręczeń, numer podatnika, numer identyfikacyjny (numer dowodu osobistego lub paszportu dla osoby fizycznej lub numer wpisu w odpowiednim rejestrze dla innych podmiotów).
 • Konto Inwestora zapewnia Inwestorowi następujące funkcje:
  • a) możliwość składania Subskrypcji na Podstronie,
  • b) możliwość przeglądania historii inwestycji Inwestora wraz z kopią formularza Subskrypcji, zawierającą dane Emitenta, datę i godzinę Subskrypcji, serię i numer akcji lub obligacji Emitenta, które posiada Inwestor, kwotę zainwestowaną przez Inwestora w poszczególne akcje lub obligacje Emitenta oraz stan płatności za akcje Emitenta,
  • c) możliwość otrzymywania kwartalnych i rocznych raportów Emitentów w formie wiadomości wewnętrznej dla Inwestora,
  • d) możliwość zapisywania danych w celu składania Subskrypcji na Platformie.
 • Dostęp do Konta Inwestora następuje po podaniu loginu i indywidualnego hasła, ustalonego podczas rejestracji na Platformie.
 • Konto Inwestora jest prowadzone bezpłatnie.

(8) INWESTORZY ZAAWANSOWANI I NIEDOŚWIADCZENI

 • Po wypełnieniu danych w Koniku Inwestora, on lub ona musi określić, czy jest Inwestorem Zaawansowanym czy Niedoświadczonym.
 • Każdy Inwestor musi, przed pierwszą inwestycją na Platformie, a następnie co 2 lata (przy każdym logowaniu po tym okresie, do momentu aktualizacji), kliknąć w wyskakującym okienku ze oświadczeniem, czy jest Inwestorem Zaawansowanym czy Niedoświadczonym.
 • Administrator zapewnia, że przed ewentualnym przyjęciem Oferty przez potencjalnego Inwestora Niedoświadczonego, którego kwota oferty przekracza EUR 1,000 lub 5% jego wartości netto, Inwestor Niedoświadczony:
  • a) otrzymał ostrzeżenie o ryzyku
  • b) wyraził wyraźną zgodę dla Administratora w chwili dokonania inwestycji, jeśli kwota inwestycji tego wymaga i
  • c) udowodnił Administratorowi, że rozumie charakter inwestycji i związane z nią ryzyko.
 • Inwestor Zaawansowany może inwestować dowolną kwotę bez ograniczeń i nie musi dodatkowo potwierdzać znajomości ryzyka ani nie przysługuje mu Okres Rozważenia. Inwestor Zaawansowany to:
  • spółka będąca funduszem inwestycyjnym, lub
  • spełniająca następujące warunki:
  • udowodnił Administratorowi, że rozumie charakter inwestycji i związane z nią ryzyko.
   • (i) w przypadku osoby prawnej inne niż fundusz inwestycyjny, co najmniej jeden z poniższych warunków:
    • - posiadane środki własne w wysokości co najmniej 100,000 EUR,
    • - przychód netto wynoszący co najmniej 2,000,000 EUR,
    • - suma bilansowa wynosząca co najmniej 1,000,000 EUR,
   • (ii) w przypadku osoby fizycznej, przynajmniej dwa z następujących warunków:osoby prawnej inne niż fundusz inwestycyjny, co najmniej jeden z poniższych warunków:
    • - roczny dochód brutto wynoszący przynajmniej 60 000 EUR lub
    • - portfel instrumentów finansowych (depozyty gotówkowe i aktywa finansowe, w tym akcje, obligacje, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych) o wartości przekraczającej 100 000 EUR,
    • - inwestor pracował lub pracuje w sektorze finansowym przez co najmniej jeden rok, prowadząc działalność zawodową, która wymaga wiedzy o planowanych transakcjach lub usługach, lub
    • - inwestor zajmował stanowisko kierownicze w funduszu inwestycyjnym, spółce lub innej organizacji, które kwalifikowałoby się jako Inwestor Doświadczony przez co najmniej 12 miesięcy
    • - w ciągu ostatnich 12 miesięcy inwestor zawarł znaczące transakcje na rynkach kapitałowych o średniej częstotliwości 10 transakcji na kwartał,
 • Jeśli Inwestor oznaczył, że jest Inwestorem Niedoświadczonym, może w dowolnym momencie przejść test wiedzy, aby stać się Inwestorem Zaawansowanym.
 • Inwestor Niedoświadczony, po zidentyfikowaniu się jako Inwestor Niedoświadczony i po każdym negatywnym wyniku testu, jest informowany, że usługi Platformy mogą nie być odpowiednie dla niego lub dla niej i że inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.
 • Gdzie potencjalni inwestorzy nie doświadczeni nie dostarczają wyników Testu Wiedzy lub gdzie dostawcy usług finansowania społecznościowego uważają, na podstawie informacji otrzymanych z Testu Wiedzy, że potencjalni inwestorzy nie doświadczeni nie mają wystarczającej wiedzy, umiejętności lub doświadczenia, dostawcy usług finansowania społecznościowego powiadomią tych potencjalnych inwestorów nie doświadczonych, że usługi oferowane na ich platformach finansowania społecznościowego mogą nie być dla nich odpowiednie i zwrócą się do nich z ostrzeżeniem o ryzyku. Ostrzeżenie o ryzyku jasno określa ryzyko utraty wszystkich zainwestowanych pieniędzy. Potencjalni inwestorzy nie doświadczeni wyraźnie potwierdzają, że otrzymali i zrozumieli ostrzeżenie wydane przez dostawcę usług finansowania społecznościowego.
 • Zanim potencjalny inwestor nie doświadczony zaakceptuje ofertę finansowania społecznościowego, inwestując tym samym kwotę przekraczającą 1 000 EUR lub 5% jego majątku netto, obliczonego zgodnie z Kalkulatorem Strat, w zależności od tego, które z nich jest większe, dostawca usług finansowania społecznościowego zapewnia, że taki inwestor: a) otrzymał ostrzeżenie o ryzyku; b) potwierdził, że zgadza się na inwestycję pomimo ryzyka i że rozumie inwestycję.

(9) OKRES ROZWAŻENIA

 • Inwestor Niedoświadczony ma prawo skorzystać z Okresu Rozważenia.
 • Okres do namysłu rozpoczyna się w momencie złożenia przez potencjalnego niedoświadczonego inwestora oferty inwestycyjnej lub zasygnalizowania wyrażenia zainteresowania i wygasa po czterech dniach kalendarzowych.
 • Korzystanie z Okresu Rozważenia oznacza możliwość wycofania się z Subskrypcji i otrzymania zwrotu zainwestowanych środków w pełnej wysokości, bez potrącania jakichkolwiek opłat lub prowizji.
 • Inwestor Niedoświadczony nie musi podawać żadnych powodów ani uzasadnień, aby skorzystać z Okresu Rozważenia.
 • Aby skorzystać z Okresu Rozważenia, Inwestor Niedoświadczony powinien wysłać e-mail na adres Administratora, z którego użytkownik otrzymał potwierdzenie akceptacji Subskrypcji, wraz z informacją o chęci skorzystania z Okresu Rozważenia oraz kopią Subskrypcji i potwierdzenia płatności. Inwestor może również skorzystać z przycisku w Koncie Inwestora z opcją zgłoszenia prośby do Administratora o wykorzystanie Okresu Rozważenia. Ten przycisk będzie odliczał czas do zakończenia Okresu Rozważenia i będzie znajdować się w zakładce historii inwestycji w Koncie Inwestora, aby Inwestor mógł go łatwo znaleźć.

(10) KONTO EMITENTA

 • Konto Emitenta może być otwarte tylko przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą zdolności prawnej.
 • Emitent zamierzający skorzystać z usług Platformy jest zobowiązany korzystać z Konta Emitenta.
 • Emitent otrzymuje od Administratora link aktywacyjny w celu założenia Konta Emitenta, na adres e-mail podany przez Emitenta w umowie. Po otrzymaniu linku aktywacyjnego, Emitent aktywuje Konto Emitenta i ustawia hasło dostępu do konta.
 • Emitent zobowiązuje się autoryzować tylko niezbędne osoby do korzystania z Konta Emitenta oraz zapewnić, że login i hasło nie są ujawniane osobom trzecim.
 • Aby skorzystać z Okresu Rozważenia, Inwestor Niedoświadczony powinien wysłać e-mail na adres Administratora, z którego użytkownik otrzymał potwierdzenie akceptacji Subskrypcji, wraz z informacją o chęci skorzystania z Okresu Rozważenia oraz kopią Subskrypcji i potwierdzenia płatności. Inwestor może również skorzystać z przycisku w Koncie Inwestora z opcją zgłoszenia prośby do Administratora o wykorzystanie Okresu Rozważenia. Ten przycisk będzie odliczał czas do zakończenia Okresu Rozważenia i będzie znajdować się w zakładce historii inwestycji w Koncie Inwestora, aby Inwestor mógł go łatwo znaleźć.
 • Konto Emitenta zapewnia Emitentowi następujące funkcjonalności:
  • a) wsparcie techniczne i IT w pracach graficznych i IT na Podstronie,
  • b) możliwość akceptacji i weryfikacji wypełnionych formularzy Subskrypcji dostarczonych przez Inwestorów,
  • c) możliwość otrzymywania od Tpay i weryfikacji informacji o płatnościach dokonanych za akcje Emitenta lub o niepowodzeniu ich dokonania,
  • c) możliwość otrzymywania od Tpay i weryfikacji informacji o płatnościach dokonanych za akcje Emitenta lub o niepowodzeniu ich dokonania,
  • d) możliwość prowadzenia ewidencji Inwestorów składających Subskrypcje,
  • e) możliwość przeglądania historii emisji akcji Emitenta, w tym danych Inwestora, daty i godziny Subskrypcji, kwot inwestycji poszczególnych Inwestorów oraz statusu płatności za akcje Emitenta dla konkretnego Inwestora,
  • f) możliwość komunikowania się z Inwestorami, którzy złożyli Subskrypcje, w tym wysyłania Inwestorom okresowych raportów Emitenta oraz innych informacji dotyczących akcji Emitenta lub obligacji posiadanych przez Inwestorów.

(11) TWORZENIE KAMPANII EMITENTA

 • Wszystkie istotne warunki Oferty, w tym warunki nabycia akcji lub obligacji Emitenta, udostępniane są przez Emitenta na Podstronie.
 • Aby Podstrona z Ofertą Emitenta została opublikowana i udostępniona Inwestorom, musi zawierać wszelkie istotne informacje i dokumenty wymagane przez prawo oraz musi zostać zatwierdzona przez Administratora.
 • Oferty stanowią oferty publiczne, o których mowa w Rozporządzeniu ECSP, i wymagają przygotowania dokumentu Oferty w formie Kluczowej Informacji dla Inwestorów lub innego dokumentu wymaganego przez obowiązujące prawo.

(12) TABLICA OGŁOSZEŃ

 • Użytkownicy mają możliwość tworzenia i publikowania ofert sprzedaży i zakupu akcji lub obligacji w ramach rynku wtórnego prowadzonego przez Administratora.
 • Rynek wtórny funkcjonuje na podstawie Tabeli Ogłoszeń sprzedaży lub zakupu akcji lub obligacji.
 • Możliwe jest publikowanie ogłoszeń dotyczących tylko akcji lub obligacji, które były wcześniej przedmiotem Oferty na Platformie.
 • Aby opublikować ogłoszenie, Użytkownik musi dołączyć Kluczową Informację dla Inwestorów do Tabeli Ogłoszeń, na podstawie której dokonał samodzielnie Subskrypcji, oraz cenę.
 • Jeśli druga strona transakcji się zgłosi, treść umowy sprzedaży akcji lub obligacji zostaje zatwierdzona, a transakcja zostaje zawarta.
 • Płatność za obligacje lub akcje jest dokonywana za pośrednictwem systemu Tpay.

(13) AGENT ZABEZPIECZEŃ

W celu zapewnienia jasnej i przejrzystej struktury korzystania z usługi Agenta Zabezpieczenia, Agentem Zabezpieczenia, z którym Administrator współpracuje, jest spółka zależna od Administratora, tj. MyInvests Administrator, należąca do grupy kapitałowej MyInvests.

 • Administrator wymaga, aby Emitent zamierzający pozyskać finansowanie za pośrednictwem Platformy korzystał z usług MyInvests Administrator jako 'Agenta Zabezpieczeń' przy każdej emisji obligacji realizowanej na Platformie przez Administratora.
 • Czynności realizowane przez Agenta Zabezpieczeń:
  • a) Agent Zabezpieczeń wykonuje prawa i obowiązki wierzyciela we własnym imieniu, lecz na rzecz Inwestorów,
  • b) Agent Zabezpieczeń działa w najlepszym interesie obligatariuszy, w tym przede wszystkim podejmuje działania mające na celu zaspokojenie obligatariuszy z przedmiotu zabezpieczenia oraz jest upoważniony i zobowiązany do składania oświadczeń o zwolnieniu zabezpieczenia mając przy tym na uwadze najlepszy interes obligatariuszy,
  • c) Prawa i obowiązki Inwestora określone są w dokumentach emisji obligacji, które zwykle składają się z warunków emisji obligacji („Warunki Emisji”), umowy z Agentem Zabezpieczeń („Umowa”) oraz kolejnych umów zabezpieczenia. Prawa i obowiązki Inwestorów wynikają z tych dokumentów. Inwestor ma prawo do zapoznania się z dokumentami oraz do wglądu do umów określonych w dokumentach. Dokumenty zawierają zawsze następujące postanowienia:
   • i. Warunki żądania przez inwestorów realizacji zabezpieczenia (np. w wyniku braku zapłaty za obligacje lub inne naruszenie przez emitenta zasad, a także przesłania wezwania do zapłaty),
   • ii. Administrator i Agent Zabezpieczeń zawsze działają w interesie inwestora, m.in. w taki sposób, aby zapewnić najlepsze rozwiązanie dla inwestora w przypadku wystąpienia opóźnień w płatnościach związanych z projektem,
   • iii. Administrator i Agent Zabezpieczeń informują Inwestora o ewentualnym niewykonaniu danego zobowiązania Emitenta w terminie 5 dni od dnia otrzymania takiej informacji od Właściciela Projektu lub w inny sposób, ale to przede wszystkim Emitent ma obowiązek poinformować obligatariuszy o takiej sytuacji,
   • iv. Prawa i zasady przeniesienia zobowiązań Agenta Zabezpieczeń w przypadku niewypłacalności lub likwidacji Agenta Zabezpieczeń.
  • d) Agent Zabezpieczeń zobowiązany jest dokonać czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zaspokojenia obligatariuszy z przedmiotu zabezpieczenia w przypadku braku zaspokojenia ich roszczeń przez Emitenta.
  • e) W wykonaniu Umowy z Emitentem Agent Zabezpieczeń będzie upoważniony do działania wobec Emitenta oraz każdego właściciela (i/lub użytkownika wieczystego) przedmiotu zabezpieczenia, a także będzie uprawniony do sprzedaży przedmiotów zabezpieczenia, a także, w razie potrzeby, do wystąpienia przed właściwymi organami i instytucjami publicznymi, w tym sądami, urzędami i komornikami.
  • f) Inwestor ma prawo żądać od Agenta Zabezpieczeń udzielenia informacji o wykonywaniu przez Agenta Zabezpieczeń czynności określonych w Umowie, w tym m.in. o prowadzonych czynnościach egzekucyjnych lub wywiązywaniu się przez Emitenta z jego zobowiązań. Inwestor ma również prawo do żądania kwartalnych informacji o sytuacji finansowej i prawnej Emitenta oraz Zabezpieczenia, a Administrator jest zobowiązany do przekazywania takich informacji wszystkim Inwestorom nie rzadziej niż raz na kwartał.
  • g) Inwestorzy mogą kontaktować się z Agentem Zabezpieczeń za pośrednictwem adresu e-mail: administrator@myinvests.eu .
  • h) Agent Zabezpieczeń jest uprawniony do podejmowania działań monitorujących proces ustanawiania Zabezpieczenia na rzecz Inwestorów w celu zabezpieczenia ich wierzytelności z Obligacji oraz do informowania Inwestorów o ustanowieniu, zmianie, zwolnieniu i wykreśleniu Zabezpieczenia oraz innych istotnych okolicznościach mających wpływ na zakres praw lub obowiązków Inwestorów związanych z Zabezpieczeniem.
  • i) Wszelkie zawiadomienia kierowane do Inwestorów będą przesyłane bezpośrednio na adresy poczty elektronicznej Inwestorów lub za pośrednictwem informacji zamieszczonych na stronie internetowej.
  • j) Emitent jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów w formie papierowej oraz do przesłania Agentowi Zabezpieczeń wszystkich dokumentów związanych z zabezpieczeniem pocztą elektroniczną. Dokumenty te obejmują również dokumenty finansowe Emitenta, które jest on zobowiązany udostępniać Inwestorom za pośrednictwem strony internetowej. W szczególności Emitent przesyła na ww. adres e-mail roczne sprawozdania finansowe zbadane przez biegłego rewidenta do czasu wykupu wszystkich Obligacji, wyceny i ich aktualizacje, a także jeżeli wynika to z innych dokumentów - inne dokumenty, np. kwartalne sprawozdania finansowe.
  • k) W przypadku ustanowienia zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia zobowiązań wynikających z obligacji, Emitent zobowiązany jest poddać przedmiot zastawu lub hipoteki wycenie przez podmiot posiadający doświadczenie i kwalifikacje zapewniające rzetelną wycenę oraz zachowujący bezstronność i niezależność („Licencjonowany Rzeczoznawca”).
  • l) Emitent jest zobowiązany, na każde żądanie Agenta Zabezpieczeń, udzielić mu wyjaśnień dotyczących stanu prawnego lub faktycznego przedmiotów Zabezpieczenia, przy czym Emitent jest zobowiązany zadośćuczynić takiemu żądaniu w terminie i w formie wskazanej przez Agenta Zabezpieczeń. W szczególności Emitent zobowiązany jest do przedstawienia aktualnej wyceny zabezpieczeń oraz wyjaśnień i środków zaradczych w przypadku spadku wartości zabezpieczenia poniżej poziomu określonego w Arkuszu Kluczowych Informacji Inwestycyjnych.
  • m) Emitent jest zobowiązany, na każde żądanie Agenta Zabezpieczeń, do przekazania mu informacji dotyczących zgłoszonych żądań wykupu Obligacji, w tym z tytułu naruszenia Warunków Emisji lub zapisów w Arkuszu Kluczowych Informacji Inwestycyjnych.
  • n) Emitent jest zobowiązany, na każde żądanie Agenta Zabezpieczeń, do przekazywania mu informacji o sytuacji finansowej, prawnej i innej Emitenta.
  • o) Agent Zabezpieczeń odpowiada na zwołanie i zorganizowanie zgromadzenia obligatariuszy w przypadkach przewidzianych w Warunkach Emisji. Dla uniknięcia wątpliwości Agent Zabezpieczeń będzie wykonywał wszelkie prawa, uprawnienia i kompetencje w wykonaniu ważnych uchwał obligatariuszy podjętych na zgromadzeniu obligatariuszy lub, jeżeli otrzyma taką instrukcję obligatariuszy, zaprzestanie wykonywania prawa, uprawnienia lub kompetencji; i nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek działania (lub zaniechania), jeżeli będzie działał (lub zaniecha działania) w wykonaniu instrukcji zgromadzenia obligatariuszy lub w przypadku braku instrukcji zgromadzenia obligatariuszy. Wszyscy właściciele obligacji będą traktowani jednakowo.
  • p) Jakość i terminowość działań Agenta Zabezpieczeń uzależniona jest od spełnienia szeregu warunków i wypełnienia zobowiązań wobec Agenta Zabezpieczeń. W związku z powyższym Emitent:
   • i. przekaże Agentowi Zabezpieczeń, na jego żądanie, wyczerpujące, prawdziwe i wiarygodne informacje, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej, niezbędne do prawidłowego wykonywania funkcji Agenta Zabezpieczeń,
   • ii. przekaże Agentowi Zabezpieczeń, na jego żądanie, kopie (a w uzasadnionych przypadkach również oryginały) wszystkich dokumentów, które będą niezbędne do wykonywania funkcji Agenta Zabezpieczeń,
   • iii. będzie informować Agenta Zabezpieczeń o wszelkich decyzjach, które mogą mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie funkcji Agenta Zabezpieczeń,
   • iv. poinformuje Agenta Zabezpieczeń o wszelkich zmianach dotyczących uprzednio przekazanych informacji.
  • q) Niezależnie od innych postanowień Umowy, Agent Zabezpieczeń nie jest zobowiązany do podejmowania jakichkolwiek działań lub powstrzymywania się od podejmowania jakichkolwiek działań, jeżeli w jego uzasadnionym przekonaniu stanowiłoby to lub mogłoby stanowić naruszenie jakichkolwiek przepisów prawa lub regulacji, wyroku lub naruszenia obowiązków, w tym obowiązku zachowania poufności.
  • r) Zaspokojenie z przedmiotu Hipoteki nastąpi w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego.
  • s) Zaspokojenie z przedmiotów Zastawów jako przedmiotów obciążonych zastawami rejestrowymi nastąpi według wyboru Agenta Zabezpieczeń: w toku sądowego postępowania egzekucyjnego lub poprzez przejęcie na własność przedmiotu zastawu rejestrowego lub w drodze przetargu publicznego przeprowadzonego przez notariusza lub komornika.
  • t) Jeżeli Emitent nie zaspokoi wymagalnych wierzytelności obligatariuszy, Agent Zabezpieczeń jest uprawniony, zgodnie z odpowiednią instrukcją obligatariuszy, do wezwania Emitenta (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) do zapłaty wymagalnych i niezapłaconych kwot w terminie nie krótszym niż 5 Dni Roboczych. Jeżeli Emitent nie zastosuje się do żądania Agenta Zabezpieczeń, Agent Zabezpieczeń będzie uprawniony do podjęcia działań zgodnie z instrukcją obligatariuszy bezpośrednio zmierzających do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy z tytułu Zabezpieczenia w sposób wskazany w instrukcji obligatariuszy. W przypadku braku instrukcji obligatariuszy, Agent Zabezpieczeń może (ale nie jest zobowiązany) podjąć działania, o których mowa powyżej, lub może podjąć działania (lub powstrzymać się od podjęcia jakichkolwiek działań), które według jego uznania leżą w najlepszym interesie obligatariuszy.
  • u) Agent Zabezpieczeń jest uprawniony do podziału środków uzyskanych w wyniku zaspokojenia roszczeń obligatariuszy z przedmiotów Zabezpieczenia proporcjonalnie do roszczeń obligatariuszy w sposób wskazany w instrukcji obligatariuszy lub, według własnego uznania, do przekazania środków uzyskanych w wyniku zaspokojenia roszczeń obligatariuszy z przedmiotów Zabezpieczenia podmiotowi prowadzącemu ewidencję Obligacji w celu zaspokojenia roszczeń obligatariuszy wynikających z Obligacji przez podmiot prowadzący ewidencję Obligacji.
  • v) Agent Zabezpieczeń jest zobowiązany do równego traktowania obligatariuszy. Oznacza to w szczególności, że podejmie działania w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań wynikających ze wszystkich Obligacji.
  • w) Agent Zabezpieczeń nie jest zobowiązany do samodzielnego pokrywania kosztów i wydatków w zakresie czynności związanych z zaspokojeniem zobowiązań z Obligacji. Agent Zabezpieczeń będzie uprawniony do żądania od obligatariuszy wpłaty zaliczek na poczet kosztów i wynagrodzenia Agenta Zabezpieczeń związanych z takimi czynnościami w przypadku, gdy te koszty i wynagrodzenie nie zostaną pokryte przez Emitenta. Powyższe zaliczki mogą zostać pobrane przez Agenta Zabezpieczeń ze środków uzyskanych z realizacji Przedmiotów Zabezpieczenia. W przypadku braku środków na pokrycie kosztów i wydatków Agent Zabezpieczeń może wstrzymać się z podjęciem takich działań do czasu uzyskania niezbędnych środków od obligatariuszy. Agent Zabezpieczeń powinien wyznaczyć obligatariuszom termin co najmniej 30 dni na dostarczenie niezbędnych środków, w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu może on rozwiązać Umowę. Jeżeli Emitent nie zapłaci Agentowi Zabezpieczeń, może to zostać uznane za naruszenie Warunków Emisji, co może skutkować natychmiastową wymagalnością Obligacji.
  • x) Agent Zabezpieczeń ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających m.in. z niniejszych regulacji wyłącznie z winy umyślnej lub w wyniku rażącego niedbalstwa.
  • y) Agent Zabezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za: nieskuteczność lub zaniechanie ochrony jakiegokolwiek Zabezpieczenia; lub jakiekolwiek inne działanie podjęte lub zaniechane przez niego, chyba że jest ono spowodowane winą umyślną lub rażącym niedbalstwem.
  • z) Agent Zabezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków w wyniku nieprzekazania Agentowi Zabezpieczeń informacji lub nieotrzymania przez Agenta Zabezpieczeń odpowiednich instrukcji obligatariuszy, jak również przekazania Agentowi Zabezpieczeń nieprawdziwych, niedokładnych, nieprecyzyjnych lub nierzetelnych informacji lub instrukcji obligatariuszy. Agent Zabezpieczeń nie jest zobowiązany do weryfikacji przekazanych mu informacji lub instrukcji obligatariuszy.
  • aa) Prawa Agenta Zabezpieczeń wynikające z Umowy wygasną najpóźniej z chwilą wygaśnięcia ostatniego Zabezpieczenia.
  • bb) W przypadku naruszenia postanowień Umowy o ustanowieniu Agenta Zabezpieczeń, Emitent lub Agent Zabezpieczeń, w terminie 3 Dni Roboczych od powzięcia wiadomości o naruszeniu postanowień Umowy o ustanowieniu Agenta Zabezpieczeń, poinformuje o tym obligatariuszy pocztą elektroniczną lub listownie.
  • cc) W przypadku wygaśnięcia Umowy (niezależnie od podstawy prawnej takiego rozwiązania) Agent Zabezpieczeń ma obowiązek działać do czasu rozpoczęcia świadczenia usług przez nowego Agenta Zabezpieczeń, przy czym w tym czasie Agent Zabezpieczeń zobowiązany jest podejmować jedynie kluczowe i niezbędne działania. Emitent za zgodą zgromadzenia obligatariuszy powoła nowego Agenta Zabezpieczeń, z którym zawrze nową Umowę, w terminie 5 Dni Roboczych od dnia uzyskania zgody zgromadzenia obligatariuszy dla tego Agenta Zabezpieczeń . Jeżeli Emitent nie podpisze Umowy z Agentem Zabezpieczeń, może to zostać uznane za naruszenie Warunków Emisji, co może skutkować natychmiastową wymagalnością Obligacji.
  • dd) Powyższe stosuje się odpowiednio również w przypadku wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn przez Emitenta lub Agenta Zabezpieczenia.
 • Zgromadzenie obligatariuszy
  • a) Zgromadzenie obligatariuszy jest reprezentacją wszystkich obligatariuszy uprawnionych z obligacji danej serii lub z obligacji objętych tym samym kodem.
  • b) Koszty zwołania i przeprowadzenia zgromadzenia obligatariuszy ponosi Emitent.
  • c) Uchwała zgromadzenia obligatariuszy może dotyczyć:
   • i. wysokości lub sposób ustalania wysokości świadczeń wynikających z obligacji, w tym warunków wypłaty odsetek,
   • ii. terminu, miejsca lub sposobu spełnienia świadczeń wynikających z obligacji, w tym dni, według których ustala się osoby uprawnione do tych świadczeń,
   • iii. zasad przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne,
   • iv. wysokości, formy lub warunków zabezpieczenia roszczeń wynikających z obligacji,
   • v. wydania Agentowi Zabezpieczeń instrukcji w sprawach związanych z realizacją przedmiotów zabezpieczenia,
   • vi. zasad zwoływania, funkcjonowania lub podejmowania uchwał przez zgromadzenie obligatariuszy.
  • Zgromadzenie obligatariuszy jest zwoływane przez Emitenta:
   • i. w przypadku i terminie określonym w Warunkach Emisji Obligacji lub Arkuszu Kluczowych Informacji Inwestycyjnych;
   • ii. na żądanie obligatariusza lub obligatariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 łącznej wartości nominalnej obligacji danej serii lub objętych tym samym kodem;
   • iii. z własnej inicjatywy Emitenta lub Agenta Zabezpieczeń.
  • e) Żądanie zwołania zgromadzenia obligatariuszy należy złożyć Emitentowi na piśmie lub w postaci elektronicznej wraz z uzasadnieniem.
  • f) Jeżeli zgromadzenie obligatariuszy nie zostanie zwołane w terminie 14 dni od dnia złożenia Emitentowi żądania, o którym mowa w punkcie powyżej, Agent Zabezpieczeń może, po uprzednim wezwaniu Emitenta do złożenia wyjaśnień dotyczących braku zwołania zgromadzenia obligatariuszy, upoważnić do zwołania zgromadzenia obligatariuszy osobę, która wystąpiła z tym żądaniem.
  • g) Zgromadzenie obligatariuszy zwołuje się przez ogłoszenie dokonane co najmniej 21 dni przed terminem zgromadzenia.
  • h) Ogłoszenie zawiera informację o dacie, godzinie, miejscu i porządku obrad zgromadzenia obligatariuszy, a także informację o miejscu złożenia świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o posiadaniu obligacji. Ogłoszenie zawiera również informacje o sposobie uczestniczenia w zgromadzeniu obligatariuszy i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ogłoszenie może zawierać również inne informacje niezbędne obligatariuszowi do podjęcia decyzji o udziale w zgromadzeniu obligatariuszy
  • i) Emitent publikuje ogłoszenie na swojej stronie internetowej lub w inny sposób określony w Warunkach Emisji lub Arkuszu Kluczowych Informacji Inwestycyjnych. W przypadku zwołania zgromadzenia obligatariuszy na podstawie upoważnienia Agenta Zabezpieczeń, ogłoszenie może zostać opublikowane na jego stronie internetowej.
  • j) Lista obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu obligatariuszy jest udostępniana przez Emitenta w jego siedzibie co najmniej na 3 dni robocze przed zgromadzeniem obligatariuszy.
  • k) Obligatariusz ma prawo przeglądać listę oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.
  • l) Obligatariusz może uczestniczyć w zgromadzeniu obligatariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu kontrolującego Emitenta lub pracownik takiego podmiotu.
  • m) W zgromadzeniu obligatariuszy powinien uczestniczyć członek organu Emitenta.
  • n) Zgromadzenie obligatariuszy otwiera Emitent lub obligatariusz wyznaczony przez Agenta Zabezpieczeń.
  • o) Po otwarciu zgromadzenia obligatariuszy, spośród uczestników zgromadzenia obligatariuszy wybierany jest przewodniczący zgromadzenia. Przewodniczący prowadzi zgromadzenie, a bez zgody zgromadzenia obligatariuszy nie ma prawa zmieniać kolejności spraw objętych porządkiem obrad.
  • p) Niezwłocznie po wyborze przewodniczącego sporządzana jest lista obecności zawierająca informacje m.in. takie jak: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania lub nazwę (firmę) i siedzibę obligatariuszy. Listę podpisuje przewodniczący zgromadzenia obligatariuszy.
  • q) Lista obecności jest wyłożona do wglądu podczas obrad zgromadzenia obligatariuszy.
  • r) Zgromadzenie obligatariuszy jest ważne, jeżeli reprezentowana jest co najmniej połowa skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji.
  • s) Zgromadzenie obligatariuszy podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad.
  • t) Jeżeli Emitent nie zaspokoi wymagalnych wierzytelności obligatariuszy, Agent Zabezpieczeń jest uprawniony, zgodnie z odpowiednią instrukcją obligatariuszy, do wezwania Emitenta (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) do zapłaty wymagalnych i niezapłaconych kwot w terminie nie krótszym niż 5 Dni Roboczych. Jeżeli Emitent nie zastosuje się do żądania Agenta Zabezpieczeń, Agent Zabezpieczeń będzie uprawniony do podjęcia działań zgodnie z instrukcją obligatariuszy bezpośrednio zmierzających do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy z tytułu Zabezpieczenia w sposób wskazany w instrukcji obligatariuszy. W przypadku braku instrukcji obligatariuszy, Agent Zabezpieczeń może (ale nie jest zobowiązany) podjąć działania, o których mowa powyżej, lub może podjąć działania (lub powstrzymać się od podjęcia jakichkolwiek działań), które według jego uznania leżą w najlepszym interesie obligatariuszy.
  • u) Uchwały zgromadzenia obligatariuszy zapadają bezwzględną większością głosów.
  • v) Emitent w Warunkach Emisji lub w Arkuszu Kluczowych Informacji Inwestycyjnych może ustanowić bardziej rygorystyczne zasady podejmowania uchwał przez zgromadzenie obligatariuszy, w szczególności może wskazać przypadki, w których podjęcie uchwały przez zgromadzenie obligatariuszy będzie wymagało zgody wszystkich obligatariuszy obecnych na zgromadzeniu.
  • w) Z przebiegu zgromadzenia obligatariuszy sporządzany jest protokół. Protokół jest podpisywany przez przewodniczącego zgromadzenia. Do protokołu załącza się listę obecności oraz uchwały podjęte przez zgromadzenie obligatariuszy.
  • x) W terminie 7 dni Emitent publikuje na swojej stronie internetowej protokół ze zgromadzenia obligatariuszy.

(14) PRAWO AUTORSKIE

 • Administrator posiada wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, do treści publikowanych na Platformie, z wyjątkiem informacji i plików zamieszczonych przez Emitentów.
 • Treść Platformy nie może być mnożona, rozpowszechniana ani publikowana w celach innych niż dozwolone użytkowanie prywatne.
 • The User has the right to browse the Platform on his or her computer or print fragments of these pages only for personal use, and not for distribution or redistribution, without the prior written consent of the Administrator.
 • Poszczególne dokumenty publikowane na Platformie mogą podlegać dodatkowym warunkom określonym w tych dokumentach.
 • Zakazane są wszelkie działania naruszające prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej Administratora.
 • Nazwy produktów związanych z przedmiotem działalności i usługami świadczonymi przez Administratora są nazwami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 • Nazwy produktów relWszystkie znaki towarowe lub nazwy handlowe osób trzecich użyte w niniejszej Platformie należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Dostęp Użytkownika do Platformy nie powinien być interpretowany jako udzielenie jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków pojawiających się na Platformie bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora lub innego właściciela takich znaków.ated to the subject of activity and services provided by the Administrator are trade names or registered trademarks.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji i plików dostarczonych do prezentacji Oferty umieszczonych na stronie internetowej Emitenta.

(15) DANE OSOBOWE

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora na warunkach określonych szczegółowo w Polityce Prywatności, która została udostępniona Użytkownikom przez Administratora na Platformie w sposób umożliwiający jej zapisanie i zapisanie na twardym dysku komputera lub innym nośniku danych. Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności przed przekazaniem lub przesłaniem Administratorowi jakichkolwiek danych osobowych.

(16) SKARGI

 • Użytkownik ma prawo złożenia Skargi w sprawach związanych z funkcjonowaniem Platformy, działalnością Emitenta, Ofertą i korzystaniem z Okresu Rozważenia, a także świadczeniem usług przez Administratora. Formularz Skargi można wypełnić na stronie internetowej Platformy lub przesłać do Administratora na adres e-mail krzeszotarska@myinvests.eu.
 • Treść Reklamacji powinna zawierać następujące informacje:
  • a) imię i nazwisko lub nazwa / firma osoby składającej Skargę,
  • b) przedmiot Skargi;
  • c) wszystkie informacje i dokumenty niezbędne do rozpatrzenia Skargi.
 • Skarga powinna dodatkowo zawierać szczegółowy opis zdarzenia stanowiącego podstawę Skargi, chyba że dotyczy chęci skorzystania z Okresu Rozważenia.
 • Administrator ocenia po otrzymaniu Skargi, czy jest ona jasna, kompletna i zawiera wszelkie istotne dowody i informacje niezbędne do jej rozpatrzenia. W miarę konieczności Administrator prosi Użytkownika o dostarczenie dodatkowych informacji, jeśli Skarga jest niejasna lub niekompletna, co jest konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia Skargi.
 • Administrator rozpatruje Skargę, potwierdza otrzymanie Skargi i informuje Użytkownika, czy Skarga jest dopuszczalna w ciągu dziesięciu (10) dni od jej otrzymania.
 • Administrator udziela odpowiedzi na Skargę bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w ciągu trzydziestu (30) dni od daty otrzymania Skargi. W celu zachowania terminu wystarczy wysłać odpowiedź przed jego upływem.
 • W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie wskazanym powyżej, Administrator:
  • a) jasno wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
  • b) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
  • c) wskazuje przewidywany czas rozpatrzenia skargi i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od daty otrzymania Skargi;
 • W przypadku nieterminowego spełnienia terminu w ciągu 30 dni, a w niektórych przypadkach sześćdziesięciu (60) dni od daty otrzymania Skargi, Skargę uważa się za rozstrzygniętą zgodnie z wolą Użytkownika, który złożył Skargę.
 • Decyzja w sprawie Skargi jest przekazywana Użytkownikowi w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. zostanie wysłana do Użytkownika na adres e-mail podany w Skardze. Decyzja w sprawie Skargi musi być sporządzona na piśmie i w jasnym, zrozumiałym języku zrozumiałym.
 • Administrator odpowiada za przebieg postępowania w sprawie rozstrzygania Skargi.

(18) ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania Platformy, Konta Inwestora lub Konta Emitenta przez Użytkowników w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu lub ogólnie obowiązującym prawem.
 • Administrator oświadcza, że podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić ciągłą dostępność Platformy oraz najwyższy możliwy poziom świadczonych w jej ramach usług, Administrator, w szczególności:
  • a) nie wyłącza tymczasowego zawieszenia dostępności Platformy, niezależnie od przyczyn, w szczególności zastrzega sobie prawo do tymczasowego zawieszenia dostępności Platformy w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji, ulepszenia Platformy lub dodania usług, systemów ją wspierających, a także w związku z koniecznością jej zmodernizowania lub rozbudowania bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników ani Zarejestrowanych Użytkowników,
  • b) zastrzega sobie prawo do bezwarunkowego tymczasowego zawieszenia lub zakończenia działania Platformy w przypadkach innych niż określone w poprzednim punkcie, w tym blokowania dostępu dla wybranych Użytkowników, wybranych stron internetowych lub wybranych adresów IP.
 • Użytkownik nie ma prawa do żadnych roszczeń odszkodowawczych w związku z Platformą w wyniku działań Administratora określonych powyżej.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za okresowe niemożność korzystania z Platformy, Konta Inwestora lub Konta Emitenta, jeśli wynika to z przyczyn, za które odpowiada niezależny dostawca zewnętrzny, w szczególności usługi informatyczne lub telekomunikacyjne świadczone Administratorowi lub Użytkownikowi, lub zdarzenia siły wyższej, lub inne zdarzenia, których Administrator nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania podmiotów trzecich obsługujących system IT Platformy, a także za szkody wynikłe z uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika lub zasobów jego danych, w trakcie korzystania z Platformy lub związane z tym, w szczególności w wyniku wirusów komputerowych wprowadzających się do systemu IT Użytkownika.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za informacje, treści, grafiki ani inne materiały zamieszczone na Platformie i dotyczące danego Emitenta oraz Oferty, w szczególności za prawdziwość, wiarygodność lub kompletność tych informacji. Podmiotem odpowiedzialnym za prawdziwość, wiarygodność i kompletność informacji o których mowa w zdaniu poprzednim jest jedynie Emitent.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych zamieszczonych przez Użytkownika na Platformie.
 • Podmiotem odpowiedzialnym za prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji zawartych w Arkuszu Kluczowych Informacji Inwestycyjnych oraz innych materiałach na Platformie (informacje, treści, grafiki) jest Emitent. Administrator podejmuje jednak wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia poprawności informacji ujawnianych inwestorom, w związku z czym weryfikuje kompletność, poprawność i jasność informacji zawartych w Arkuszu Kluczowych Informacji Inwestycyjnych i materiałach na Platformie.
 • Administrator zapewnia, że dokłada należytej staranności w celu zapewnienia, że wszystkie informacje, w tym komunikaty marketingowe, przekazywane na Platformie klientom na temat Administratora, kosztów, ryzyka finansowego i opłat związanych z usługami lub inwestycjami w zakresie finansowania społecznościowego, kryteriów wyboru projektów opartych na finansowaniu społecznościowym oraz charakteru i ryzyka usług finansowania społecznościowego są rzetelne, jasne i nie wprowadzają w błąd.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z inwestycji Inwestora w akcje Emitenta, w szczególności za utracone zyski lub niewykonanie zamierzonych celów, korzyści lub innych rodzajów korzyści.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przez Emitenta zobowiązań wynikających z relacji między Inwestorem a Emitentem.
 • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność, prawdziwość i aktualność danych przekazywanych Administratorowi.
 • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnianie swojego Konta Inwestora lub Konta Emitenta osobom trzecim oraz za niezachowywanie poufności danych logowania do konta.

(17) LIKWIDACJA KONTA INWESTORA

 • Funkcjonowanie Konta Inwestora na Platformie jest czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem postanowień określonych poniżej.
 • Inwestor może w dowolnym momencie poprosić o usunięcie konta z Platformy
 • Ze względów bezpieczeństwa Konto Inwestora może zostać usunięte tylko przez Administratora. Aby usunąć swoje konto, Inwestor musi skontaktować się z Administratorem drogą mailową na adres e-mail do składania Skarg.

(19) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub zmiany warunków organizacyjnych i technicznych działania Platformy. W takiej sytuacji Administrator poinformuje Użytkowników o tych zmianach na siedem (7) dni przed datą wejścia w życie nowej wersji Regulaminu. W takiej sytuacji nowa wersja Regulaminu wchodzi w życie w terminie określonym w treści powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 • Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Platformy i wchodzi w życie w dniu opublikowania na Platformie.
 • Ta wersja Regulaminu wchodzi w życie w dniu 20.06.2023
* Wybierz projekty inwestycyjne, którymi jesteś zainteresowany

* pole obowiązkowe

Dołącz do newslettera inwestycyjnego

Na Twoją skrzynkę e-mail trafią wyłącznie wartościowe treści — informacje odnośnie naszej platformy, bieżących projektów inwestycyjnych, jak również masa materiałów edukacyjnych i analiz rynkowych.